โครงการจัดทำรถกระทงและขบวนเพื่อเข้าร่วมงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ได้นำรถกระทงใหญ่พร้อมขบวนเดินขบวนร่วมในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ประจำปี 2559 ณ ข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยปีนี้เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้สวรรคต ทางคณะกรรมการผู้จัดงานจึงได้กำหนดรูปแบบใหม่ซึ่งขบวนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้จัดรถขบวนกระทงใหญ่ออกมาในรูปแบบการนำเสนอพระราชกรณียกิจที่พระองค์ได้ทรงงานมาอย่างยาวนานเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ที่โดนเด่นได้นำมาจัดวางนำเสนออยู่บนรถขบวนกระทงใหญ่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้อย่างสวยงาม เป็นที่ชื่นชมของผู้ที่ได้ชมเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งรูปแบบขบวนที่ทางคณะกรรมการผู้จัดงานได้กำหนดให้มีสีในโทนไว้ทุกข์ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ก็ได้ออกแบบออกมาอย่างสวยงามทั้งชุดผู้เดินขบวนและอุปกรณ์ขบวนที่ยังคงสื่ออกมาถึงประเพณีลอยกระทงของชาวล้านนา
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1.เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้ยั่งยืนต่อไป ได้อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ให้นักศึกษาและบุคลากร ได้สืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้ยั่งยืนต่อไป
2 2.เพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยให้ได้เป็นที่รู้จักทั้งชาวไทยและต่างประเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ในด้านการตกแต่งรถกระทง
3 3.เพื่อเป็นการบูรณาการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม/กิจกรรมนักศึกษากับการเรียนการสอนของคณะต่าง ๆ เป็นการบูรณาการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม/กิจกรรมนักศึกษากับการเรียนการสอนของคณะต่าง ๆ โดยนักศึกษาชั้นปี 1 ที่พักในหอพักของมหาวิทยาลัยและนักศึกษาทุกชั้นปีร่วมกันตกแต่งรถกระทงเพื่อร่วมในงานประเพณียี่เป็ง
4 4.เพื่อให้นักศึกษารู้จักการทำงานเป็นทีมและความสามัคคี นักศึกษารู้จักการทำงานเป็นทีมและความสามัคคี โดยมีการแบ่งหน้าที่กันทำเป็นฝ่าย ๆ เช่น ฝ่ายโครงสร้าง ฝ่ายงานครัว ฝ่ายออกแบบ

ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินการจัดทำรถกระทงและขบวนเข้าร่วมงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. การดำเนินการจัดทำรถกระทงและขบวนเข้าร่วมงานทันตามกำหนดเวลา
เชิงเวลา ร้อยละ 95 95 100
รวม      100.00
ผลผลิตที่ 2 : นักศึกษาที่เข้าร่วมการทำกิจกรรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. นักศึกษาที่เข้าร่วมทำกิจกรรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 90 90 100
รวม      100.00
ผลผลิตที่ 3 : ความพึงพอใจในการเห็นคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ความพึงพอใจในการเห็นคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 90 90 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/10/2559  - 30/09/2560 03/10/2559  - 15/11/2559
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ