โครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2559
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » องค์การนักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
"กิจกรรม" เป็นอีกหนึ่งกระบวนการเรียนรู้ที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพที่ยั่งยืนของนักศึกษา และมีประสิทธิภาพเมื่อการเรียนรู้นั้นได้ลงมือปฏิบัติหรือได้รับประสบการณ์โดยตรง ซึ่งการส่งเสริมให้นักศึกษาใหม่ทำกิจกรรมควบคู่กับการเรียนที่ไม่มีอยู่ในตำรา จะช่วยให้นักศึกษามีประสบการณ์การทำงาน สามารถนำความรู้ด้านวิชาการมาประยุกต์ใช้เกิดเป็นความคิดสร้างสรรค์ เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆ นำไปสู้การพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติได้ดี
ทางองค์การนักศึกษาจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำกิจกรรมพัฒนานอกหลักสูตร ที่จะสามารถสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ คือ การรู้จักทำงานเป็นกลุ่ม รู้จักตนเอง รู้จักผู้อื่น รู้จักการให้ การรับ การเสียสละ อดทน และการแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นพื้นฐานในการใช้ชีวิตที่สำคัญในการดำเนินชีวิต
ดังนั้นองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงจัดทำโครงการเปิดโลกกิจกรรมขึ้น เปิดโอกาสให้องค์กรนักศึกษาทุกองค์กร ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ การจัดกิจกรรมของชมรมอิสระที่มีความหลากหลายและน่าสนใจ เพื่อเป็นการชี้ช่องทางของความคิดใหม่ๆ ให้นักศึกษาใหม่ได้เข้าไปสัมผัส ความสำเร็จของผลงานต่างๆ ที่ได้ทำชื่อเสียงให้ทุกคณะ ทุกชมรม เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้นักศึกษาใหม่เกิดความต้องการมีส่วนร่วม และเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานอกหลักสูตรที่ตนเองสนใจ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองให้มีความสามารถ และเป็นผู้ที่กล้าคิดกล้าออกแสดงในการนำเสนอผลงานให้บุคคลที่สนใจได้เกิดเป็นแรงบันดาลใจต่อๆ ไป
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 ๑. เพื่อเปิดให้นักศึกษาได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของชมรมที่ตนเองสนใจ และร่วมทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อตนเองและมหาวิทยาลัย นักศึกษาได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของชมรมที่ตนเองสนใจ และร่วมทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อตนเองและมหาวิทยาลัย
2 ๒. เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ความสามารถในทักษะการใช้ชีวิตให้มากขึ้น เป็นการเพิ่มความรู้ความสามารถในทักษะการใช้ชีวิตให้มากขึ้น
3 ๓. เพื่อเป็นสนับสนุนให้นักศึกษาได้ฝึกกระบวนการคิดสร้างสรรค์ของตนเอง ผ่านกิจกรรมที่เหมาะสม และได้รับประสบการณ์ที่มากขึ้น สนับสนุนให้นักศึกษาได้ฝึกกระบวนการคิดสร้างสรรค์ของตนเอง ผ่านกิจกรรมที่เหมาะสม และได้รับประสบการณ์ที่มากขึ้น
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ๑. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาใหม่ได้เป็นสมาชิกในชมรมที่ตนเองสนใจ ๒. เพื่อให้ชมรมต่าง ๆ ได้จัดแสดงผลงานของชมรม และเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ในด้านกิจกรรมนักศึกษาเพิ่มเติม ๓. นักศึกษาได้ตระหนักถึงเรื่องความรัก ความสามัคคี และการทำงานเป็นหมู่คณะ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 80 100
2. ร้อยละของความพึงพอใจต่อการจัดโครงการเปิดโลกกิจกรรม เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 80 100
3. บูทแสดงผลงานของชมรม เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ในด้านกิจกรรมนักศึกษา เชิงคุณภาพ บูท 30 80 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
24/08/2559  - 09/09/2559 24/08/2559  - 10/09/2559
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ