โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 : ประกวดดาวเดือน
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 : ประกวดดาวเดือน จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งการจัดโครงการมีความมุ่งเน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีงาม โดยผ่านเวทีการประกวด อีกทั้ง เพื่อให้ได้ตัวแทนนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการประกวดดาว-เดือน ของมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ยังได้มีโอกาสแสดงความสามารถด้านการทำงานร่วมกัน โดยมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านต่างๆ มีการประสานงานในการทำงานร่วมกันระหว่างนักศึกษากับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษารุ่นพี่และรุ่นเดียวกัน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบ ความสามัคคีของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ที่ให้ความร่วมมือและร่วมกันดำเนินกิจกรรมโครงการดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์และสำเร็จไปได้ด้วยดี ซึ่งผลการตัดสิน รางวัลชนะเลิศการประกวดเดือน ได้แก่ นายธีรภัทร จำปา (บอส M8) จากสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รางวัลชนะเลิศการประกวดดาว ได้แก่ นางสาวนัฐฏ์พิชาญา โควาสิสารัช (ไฟว์ไฟว์ G6) จากสาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ และรางวัลชนะเลิศการประกวดดาวเทียม ได้แก่ นายฐิติชญา พิพัฒนกิจภูวดล (รสา L1) จากสาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีงาม โดยผ่านเวทีการประกวด จากการดำเนินกิจกรรมโครงการดังกล่าว นักศึกษาได้มีการประชุมวางแผนการทำงาน เตรียมความพร้อมในการจัดโครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 : ประกวดดาวเดือน โดยมีการแบ่งหน้าที่ผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ การจัดสถานที่ รูปแบบการจัดงาน การแสดงของนักศึกษาแต่ละชั้นปี รวมถึงการแสดงความสามารถของผู้เข้าประกวด นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รู้จักการทำงานร่วมกัน รู้จักการวางแผนงาน การเตรียมงานตามขั้นตอนต่างๆ ให้นักศึกษาที่เข้าประกวดได้แสดงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ โดยผ่านเวทีการประกวดที่คณะศิลปศาสตร์ได้จัดขึ้น
2 เพื่อให้ได้ตัวแทนนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการประกวดดาว-เดือน ของมหาวิทยาลัย ผลการตัดสิน รางวัลชนะเลิศการประกวดเดือน ได้แก่ นายธีรภัทร จำปา (บอส M8) จากสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รางวัลชนะเลิศการประกวดดาว ได้แก่ นางสาวนัฐฏ์พิชาญา โควาสิสารัช (ไฟว์ไฟว์ G6) จากสาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ
3 เพื่อส่งเสริมนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย Roadmap MJU 2026 (Organic,Green,Eco) การดำเนินกิจกรรม มีการส่งเสริมนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย Roadmap MJU 2026 (Organic,Green,Eco) โดยการนำกระดาษมารียูสใหม่ โดยจัดทำเป็นแบบประเมินผลโครงการ เพื่อนำกระดาษที่เหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และงดใช้โฟมและถุงพลาสติก โดยอาหารเย็นไม่มีการใช้โฟมหรือพลาสติก แต่เป็นอาหารบุฟเฟ่ต์แทนการสั่งข้าวกล่อง
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีงาม โดยผ่านเวทีการประกวด ดาว-เดือน ประจำปีการศึกษา 2558
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 100 100
2. ตัวแทนนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการประกวดดาว-เดือน ของมหาวิทยาลัย เชิงปริมาณ คน 2 2 100
3. ระดับความสำเร็จของนักศึกษามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีงาม โดยผ่านเวทีการประกวด เชิงปริมาณ ระดับ 3.51 5 100
4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 92.6 100
รวม      100.00
ผลผลิตที่ 2 : คณะศิลปศาสตร์จัดกิจกรรมส่งเสริมนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย Roadmap MJU 2026 (Organic,Green,Eco)
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. รูปแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย Roadmap MJU 2026 (Organic,Green,Eco) รายการที่ 1 : นำกระดาษมารียูสใหม่ โดยจัดทำเป็นแบบประเมินผลโครงการ เพื่อนำกระดาษที่เหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รายการที่ 2 : รณงค์งดใช้โฟมและถุงพลาสติก โดยอาหารเย็นไม่มีการใช้โฟมหรือพลาสติก แต่เป็นอาหารบุฟเฟ่ต์แทนการสั่งข้าวกล่อง เชิงปริมาณ รายการ 2 2 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
25/08/2559  - 23/09/2559 28/08/2559  - 23/09/2559
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ