โครงการเปิดบ้านมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1 เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ยังไม่มีข้อมูล
2 2 เพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรประจำปีการศึกษา 2560 ยังไม่มีข้อมูล
3 3 เพื่อประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้เป็นที่รู้จักในพื้นที่ภาคใต้ ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตที่ 1 การจัดประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. -การประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนและการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 90 0.00
2. -จำนวนนักศึกษาใหม่
เชิงปริมาณ คน 200 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
19/08/2559  - 31/08/2559 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ