โครงการพัฒนาวัด พัฒนาจิตใจ
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนา และนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ทั้งในชีวิตประจำวัน ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษาให้มีจิตใจที่เข้มแข็งและมั่นคง
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. คะแนนเฉลี่ยจากการประเมินนักศึกษาได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
เชิงคุณภาพ ค่าเฉลี่ย 3.51 0.00
2. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ (กลุ่มเป้าหมาย 30 คน)
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
28/08/2559  - 28/08/2559 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ