โครงการสรุปแผนแม่บท ICT พ.ศ.2555-2559 และจัดทำแผนแม่บท ICT พ.ศ.2560-2564
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองเทคโนโลยีดิจิทัล
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
เนื่องด้วยแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2555-2559 จะสิ้นสุดในปี พ.ศ. 2559 และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จะดำเนินการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560-2564 (แผนระยะ 5 ปี) เพื่อรองรับแผนการพัฒนาของมหาวิทยาลัยและตอบสนองความต้องการจำเป็นของนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป จึงได้จัดโครงการสัมมนาเพื่อรับฟังและให้ข้อคิดเห็น เพื่อสรุปแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2555-2559 และจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2560-2564 ขึ้น

ผู้บริหารระดับกลาง 28 กรกฏาคม 2559
ผู้นำนักศึกษา 23 สิงหาคม 2559
ภาพรวม 1-2 กันยายน 2559
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1) จัดสัมมนาเพื่อรับฟังผลการดำเนินงานและให้ข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2560-2564 ผู้บริหารระดับกลาง 28 กรกฏาคม 2559
ผู้นำนักศึกษา 23 สิงหาคม 2559
ภาพรวม 1-2 กันยายน 2559
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ความพึงพอใจต่อกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
เชิงคุณภาพ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
28/07/2559  - 31/08/2559 28/07/2559  - 02/09/2559
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ