โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2559
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ตามที่คณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับการอนุมัติให้จัดโครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2559
ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ณ วัดทุ่งป่าเก็ด เลขที่ 66 หมู่ 6 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ คณะเศรษฐศาสตร์ได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีบุคลากรของคณะเศรษฐศาสตร์ ทั้งคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ รวมถึงนักศึกษา เข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
โดยมีระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการจัดโครงการ ได้ในระดับ 4.19 คะแนน จากการใช้เกณฑ์การวัดผลการประเมินเป็นระดับ 5 คะแนน
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม บุคลากรของคณะเศรษฐศาสตร์ ทั้งคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ รวมถึงนักศึกษา ได้มีการร่วมกันส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและช่วยกันทำนุบำรุงศิลวัฒนธรรม ในการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2559 ของคณะเศรษฐศาสตร์ สืบต่อไป
2 เพื่อธำรงไว้ซึ่งพุทธศาสนา บุคลากรของคณะเศรษฐศาสตร์ ทั้งคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ รวมถึงนักศึกษา ได้มีการร่วมกันธำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา ในการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2559 ของคณะเศรษฐศาสตร์ สืบต่อไป
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : บุคลากรและนักศึกษาคณะฯ ได้ร่วมส่งเสริมและธำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ (60 คน) เชิงปริมาณ ร้อยละ 70 66.67 95.24
2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการจัดโครงการ (1.00-1.80 = น้อยที่สุด, 1.81-2.60 = น้อย, 2.61-3.40 = ปานกลาง, 3.41-4.20 = มาก, 4.21-5.00 = มากที่สุด)
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- แบบประเมินผล 59
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.19 100
รวม      97.62
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 97.62
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
11/07/2559  - 11/07/2559 11/07/2559  - 11/07/2559
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ