โครงการพัฒนานักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ในภาพรวมของการดำเนินงานโครงการพัฒนานักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2559 ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ถือว่าประสบความสำเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ตาม เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ได้กำหนดไว้ นักศึกษาใหม่ได้ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดขึ้น และสามารถนำสิ่งที่ได้รับจากการถ่ายทอดจากวิทยากรไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ความเป็นอยู่ภายในมหาวิทยาลัยฯ และสังคมภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการนี้จัดขึ้นเป็นกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรผู้เปี่ยมด้วยความสามารถและประสบการณ์ ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารของมหาวิทยาลัยที่ให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ตลอดจนคณะทำงานฝ่ายงานบริการการศึกษาที่ได้สละเวลาร่วมแรงร่วมใจ ช่วยผลักดันดำเนินการให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จอย่างน่าชื่นชม และสร้างความประทับใจให้แก่เจ้าของโครงการ วิทยากร และนักศึกษา ผู้เข้าร่วมโครงการ
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อให้นักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ ฯ มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาทักษะการรู้คิด ตัดสินใจ วางแผน และแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง นักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ ฯ มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาทักษะการรู้คิด ตัดสินใจ วางแผน และแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
2 2. เพื่อให้นักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ ฯ สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและปลอดภัย นักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ ฯ สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและปลอดภัย
3 3. เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การใช้ชีวิตของคนหลากหลาย มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การใช้ชีวิตของคนหลากหลาย
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนานักศึกษาใหม่ : การเรียนรู้ตลอดชีวิตของเด็ก Gen Y
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 80 100
2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 450 455 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
22/07/2559  - 30/09/2559 01/08/2559  - 31/08/2559
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ