โครงการเศรษฐศาสตร์เสริมสร้างวินัยนักศึกษา ประจำปี 2559
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดโครงการเศรษฐศาสตร์เสริมสร้างวินัยนักศึกษา ประจำปี 2559 ขึ้นในวันพุธวันที่ 17 ส.ค. 2559 ณ ห้องประชุมเศรษฐนิทัศน์(304) และห้องเรียน(303) อาคารยรรยง สิทธิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นักศึกษาได้เข้าฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ ในหัวข้อ การรักษาวินัยและการลงโทษทางวินัย โดยคุณรัศมี อภิรมย์ รักษาการหัวหน้างานวินัยและพัฒนานักศึกษา วิทยากรจากงานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นักศึกษาได้รับความรู้และความเข้าใจในระเบียบ กฏเกณฑ์ ข้อบังคับ บทลงโทษสำหรับการกระทำผิดวินัยสำหรับนักศึกษา ได้เรียนรู้ระเบียบ วินัย กฏ กติกาของการอยู่ร่วมกันระหว่างนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแบบแผนในการใช้ชีวิตในสังคมต่อไป
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 สร้างเสริมความรู้และความเข้าใจในระเบียบ กฏเกณฑ์ ข้อบังคับสำหรับนักศึกษา นักศึกษาได้รับความรู้และความเข้าใจในระเบียบ กฏเกณฑ์ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและบทลงโทษสำหรับการกระทำผิดวินัยนักศึกษา
2 ส่งเสริมให้นักศึกษามีระเบียบวินัยและความสามัคคีในการอยู่ร่วมกัน นักศึกษาได้มีระเบียบวินัย ความสามัคคี เรียนรู้กฏ ระเบียบ และกติกา ในการอยู่ร่วมกันในรั้วมหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฏเกณฑ์ ข้อบังคับสำหรับนักศึกษา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความสำเร็จของการสร้างเสริมความรู้และความเข้าใจในระเบียบ กฏเกณฑ์ ข้อบังคับสำหรับนักศึกษา เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.54 100
2. ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมให้นักศึกษามีระเบียบวินัยและความสามัคคีในการอยู่ร่วมกัน เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.47 100
3. ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ (350 คน) เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 85.71 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
17/08/2559  - 17/08/2559 17/08/2559  - 17/08/2559
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ