โครงการเศรษฐศาสตร์ปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
จากการปฎิบัติโครงการเศรษฐศาสตร์ปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ พื้นที่หน่วยห้ามล่าสัตว์ป่าบ้านโฮ่ง ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้ที่จะอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ และทำให้เล็งเห็นถึงปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้น และเมื่อได้ลงมือปฎิบัติโครงการนั้นก็ได้ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงความสามัคคีช่วยเหลือกันเป็นหมู่คณะและได้ความร่วมมือกับชุมชนในการทำกิจกรรมและได้รับความสนิทสนมใกล้ชิดกับคนในชุมชนด้วย ทั้งนี้ในการปฎิบิตโครงการทำให้นักศึกษาได้เล็งเห็นว่า ปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นมีความทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นในทุกๆปีและทางนักศึกษาได้มีความประสงค์ที่จะจัดโครงการนี้ต่อไปเรื่อยเพื่อให้เกิดประโยชน์กับคนรุ่นหลังต่อไป
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้อนุรักษ์และร่วมกันรักษาป่าต้นน้ำ นักศึกษาได้เรียนรู้อนุรักษ์และร่วมกันรักษาป่าต้นน้ำ
2 เพื่อให้นักศึกษาได้เล็งเห็นถึงปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้น นักศึกษาได้เล็งเห็นถึงปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้น
3 เพื่อให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกันก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะและชุมชน นักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกันก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะและชุมชน
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้อนุรักษ์และร่วมกันรักษาป่าต้นน้ำ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 90 คน
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 100 100
2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่ได้เรียนรู้การอนุรักษ์และร่วมกันรักษาป่าต้นน้ำ
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- สรุปแบบประเมิณโครงการปลูกป่า
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.18 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
12/08/2559  - 12/08/2559 12/08/2559  - 12/08/2559
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ