โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ผู้นำนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2559
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ผู้นำนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2559 ขึ้น ระหว่างวันที่ 25-28 สิงหาคม 2559 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกรุงเทพฯ และมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ได้รับการต้อนรับจาก ผศ.อุ่นกัง แซ่ลิ้ม รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้นำนักศึกษาสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ประสบการณ์การการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาระหว่างผู้นำนักศึกษา และได้รับการต้อนรับจากคุณสุริยะ เชาว์วัย หัวหน้างานสวัสดิการและกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี ร่วมสร้างเสริมแนวคิดใหม่ๆ ในการดำเนินงาน นำไปสู่การพัฒนาที่ดีขึ้น และสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานให้ผู้นำนักศึกษา เยียมชมสถานที่โดยรอบมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินกิจกรรมของผู้นำนักศึกษา
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 ร่วมแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ประสบการณ์การการดำเนินกิจกรรมนักศึกษากับผู้นำนักศึกษาต่างสถาบัน นักศึกษาได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์การการทำงาน และเรียนรู้รูปแบบการจัดกิจกรรมใหม่ๆ ประสบการณ์การการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ๆ กับผู้นำนักศึกษาต่างสถาบัน
2 สร้างเสริมแนวคิดใหม่ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานของนักศึกษา นักศึกษาได้เรียนรู้และพบเจอสภาพแวดล้อมการดำเนินกิจกรรมของนักศึกษาต่างสถาบัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้รับแนวคิดใหม่ๆ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินกิจกรรมของนักศึกษา
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การการทำงานและเรียนรู้การทำงานใหม่ๆกับผู้นำนักศึกษาต่างสถาบัน
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความสำเร็จของการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ประสบการณ์การการดำเนินกิจกรรมนักศึกษากับผู้นำนักศึกษาต่างสถาบัน เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.76 100
2. ระดับความสำเร็จของการสร้างเสริมแนวคิดใหม่และการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานของนักศึกษา เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.87 100
3. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 97.5 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
25/08/2559  - 28/08/2559 25/08/2559  - 28/08/2559
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ