โครงการเศรษฐศาสตร์ทำนุบำรุงศาสนา ประจำปี 2559
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดโครงการเศรษฐศาสตร์ทำนุบำรุงศาสนา ประจำปี 2559 ขึ้น ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 ณ วัดป่าขันติธรรม ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน นักศึกษาได้รับฟังธรรมเทศนาจากเจ้าอาวาสวัดป่าขัติธรรม ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน โดยได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนและศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนา ได้ตระหนักถึงหน้าที่ชาวพุทธและการทำนุบำรุงศาสนสถาน นักศึกษาได้ร่วมกันพัฒนา ดูแลรักษาความสะอาดศาสนสถาน และตระหนักถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาและนำมาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตอย่างมีสติ
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนและศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนา นักศึกษาได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอน ศิล ฝึกฝนสมาธิและศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนา
2 เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงหน้าที่ชาวพุทธและการทำนุบำรุงศาสนสถาน นักศึกษาได้บำเพ็ญประโยชน์ ตระหนักถึงหน้าที่ชาวพุทธและการทำนุบำรุงศาสนสถาน
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้รับรู้หลักธรรมคำสอน ศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนาและตระหนักถึงหน้าที่ชาวพุทธ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความสำเร็จของการเรียนรู้หลักธรรมคำสอนและศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนา เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.34 100
2. ระดับความสำเร็จของการตระหนักถึงหน้าที่ชาวพุทธและการทำนุบำรุงศาสนสถาน เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.27 100
3. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ (50 คน) เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 86 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
12/07/2559  - 12/07/2559 12/07/2559  - 12/07/2559
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ