โครงการเศรษฐศาสตร์สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2559
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดโครงการเศรษฐศาสตร์สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2559 ขึ้น ในวันพุธที่ 13 กรกฏาคม 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน บ้านหนองเต่าคำ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่บ้านหนองเต่าคำ ม.2 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษา มีการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน ประเพณีท้องถิ่น ฝึกฝนทักษะด้านศิลปะชุมชน ฝึกทักษะด้านศิลปะล้านนาและวัฒนธรรมล้านนา เพื่อการสืบสานและทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อปลุกจิตสำนึกในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะด้านศิลปะล้านนาและได้เห็นถึงคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา
2 เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีล้านนา นักศึกษาได้มีทักษะด้านศิลปะท้องถิ่น วัฒนธรรมและประเพณีล้านนา
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้เห็นคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมล้านนา และมีทักษะด้านศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีล้านนา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความสำเร็จของการปลุกจิตสำนึกในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.27 100
2. ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างทักษะด้านศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีล้านนา เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.51 100
3. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ (50 คน) เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 90 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
13/07/2559  - 13/07/2559 13/07/2559  - 13/07/2559
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ