โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
นักศึกษาใหม่สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการและนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1 ได้เข้าร่วมโครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 จากการดำเนินโครงการพบว่า นักศึกษาใหม่ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องโครงสร้างการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา บรรยายโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิคม มูลเมือง คณบดีคณะศิลปศาสตร์ การบรรยายเรื่อง โครงสร้างหลักสูตร โดยประธานแต่ละหลักสูตร และการบรรยายเรื่องระบบการลงทะเบียนเรียน โดยศิริลักษณ์ ปารมี นักวิชาการศึกษา การแนะนำช่องทางการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ รวมถึงช่องทางการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา โดยว่าที่ร้อยตรีภัสกร ปัญญารักษา นักวิชาการศึกษา ซึ่งทำให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักและเข้าใจในเรื่องโครงสร้างการบริหารคณะศิลปศาสตร์ โครงสร้างหลักสูตร ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการลงทะเบียนเรียน ตลอดจนระบบการให้คำปรึกษาและกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดทำคู่มือนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยนำข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาและข้อมูลที่นักศึกษาใหม่จำเป็นต้องรับทราบใส่ลงไปในคู่มือฯ เช่น โครงสร้างคณะศิลปศาสตร์และหลักสูตร/แนะนำอาจารย์ประจำแต่ละหลักสูตร/บุคลากรสำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์/ช่องทางการบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการทั้งในและนอกหลักสูตร/ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักเกณฑ์และข้อบังคับต่างๆ/ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน รวมถึงยังได้มีการแจกคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่นักศึกษาใหม่

ทั้งนี้ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ยังเป็นการสอดแทรกให้ทั้งนักศึกษาใหม่และนักศึกษารุ่นพี่รู้จักมีวินัยต่อตนเอง การตรงต่อเวลา การรับผิดชอบต่อตนเอง โดยการให้ความร่วมมือเข้าร่วมในการเข้าร่วมการจัดกิจกรรม/โครงการ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ เช่น ในขณะที่มีการบรรยาย นักศึกษาทุกคนต้องอยู่ในความสงบ เรียบร้อย ไม่คุยกัน ให้เกียรติผู้พูด การแต่งกายของนักศึกษาต้องแต่งตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษารุ่นพี่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษารุ่นน้อง ทั้งในเรื่องของการแต่งกายการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ให้ เกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัย คณะ และชมรม เพื่อชี้แจงให้นักศึกษาใหม่ได้รับทราบและปฏิบัติร่วมกัน เป็นต้น

การดำเนินโครงการยังได้สนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการขับเคลื่อนOrganic/Green/Eco โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. การนำกระดาษรีไซเคิลมาจัดทำเป็นแบบประเมินผลโครงการ เพื่อนำกระดาษที่เหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. การดำเนินโครงการยังมีการรณงค์งดใช้โฟมและถุงพลาสติก โดยแจกอาหารว่างเป็นชุดกล่องกระดาษให้กับผู้เข้าร่วมโครงการแทนการใช้กล่องพลาสติก
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องโครงสร้างการบริหารคณะศิลปศาสตร์ โครงสร้างหลักสูตร ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการลงทะเบียนเรียน การจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ และช่องทางการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร นักศึกษาใหม่ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องโครงสร้างการบริหารคณะศิลปศาสตร์ โครงสร้างหลักสูตร ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการลงทะเบียนเรียน การจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ และช่องทางการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร ทั้งนี้ เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้กับนักศึกษาได้เข้าใจและเรียนรู้ข้อมูลในด้านต่างๆของคณะศิลปศาสตร์มากยิ่งขึ้น
2 เพื่อส่งเสริมนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย Roadmap MJU 2026 (Organic,Green,Eco) การดำเนินโครงการยังได้สนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการขับเคลื่อนOrganic/Green/Eco โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. การนำกระดาษรีไซเคิลมาจัดทำเป็นแบบประเมินผลโครงการ เพื่อนำกระดาษที่เหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. การดำเนินโครงการยังมีการรณงค์งดใช้โฟมและถุงพลาสติก โดยแจกอาหารว่างเป็นชุดกล่องกระดาษให้กับผู้เข้าร่วมโครงการแทนการใช้กล่องพลาสติก
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : เพื่อให้นักศึกษาใหม่ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องโครงสร้างการบริหารคณะศิลปศาสตร์ โครงสร้างหลักสูตร ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการลงทะเบียนเรียน การจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ และช่องทางการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. นักศึกษาใหม่ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เชิงคุณภาพ ค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.51 4.39 100
2. นักศึกษาใหม่ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ และช่องทางการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
เชิงคุณภาพ ค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.51 4.63 100
3. นักศึกษาใหม่ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องระบบการลงทะเบียนเรียน
เชิงคุณภาพ ค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.51 4.59 100
4. นักศึกษาใหม่ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องโครงสร้างการบริหารงานคณะศิลปศาสตร์
เชิงคุณภาพ ค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.51 4.49 100
5. จำนวนนักศึกษาใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 100 100
6. นักศึกษาใหม่ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องโครงสร้างหลักสูตร
เชิงคุณภาพ ค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.51 4.68 100
รวม      100.00
ผลผลิตที่ 2 : คณะศิลปศาสตร์จัดกิจกรรมส่งเสริมนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย Roadmap MJU 2026 (Organic,Green,Eco)
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. รูปแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย Roadmap MJU 2026 (Organic,Green,Eco) เชิงปริมาณ รายการ 2 2 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
15/06/2559  - 31/08/2559 15/06/2559  - 18/08/2559
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ