โครงการถวายเทียนพรรษาประจำปี 2559
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
คณะศิลปศาสตร์ได้จัดกิจกรรมถวายเทียน การฟังและสนทนาเกี่ยวกับธรรมะ ณ วัดวิเวกวนาราม ต. หนองหาร อ. สันทราย จ. เชียงใหม่ ในวันที่ 7 ก.ค. 2559 เวลา 9.00 น.-12.00 น. โดยมีบุคลากรคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วม 55 คน นักศึกษาจำนวน 27 คน ซึ่งนับได้ว่าร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเป็น 100%
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อสืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย บุคลากรและนักศึกษาของคณะได้ร่วมสืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย โดยการไปถวายเทียนและได้ฟังธรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : บุคคลากรได้ร่วมสืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 100 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
09/06/2559  - 31/07/2559 09/06/2559  - 31/07/2559
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ