โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาคริสเตียน ประจำปี 2559
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » องค์การนักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ชมรมนักศึกษาคริสเตียนแม่โจ้ ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาคริสเตียนแม่โจ้ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 18-21 สิงหาคม 2559 ณ บ้านชุมจิตต์ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 94.53 จากกลุ่มเป้าหมาย 128 คน ในภาพรวมของการจัดโครงการ เช่น ความเหมาะสมของช่วงเวลาในการจัดโครงการ สถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (3.91)
ในการดำเนินโครงการนั้น ทางชมรมฯ ได้เชิญวิทยากรจากภายนอกมาบรรยายให้ความรู้ และทำกิจกรรมต่างๆ โดยสอดแทรกการปฏิบัติกิจวัตรของคริตชนไว้ในกิจกรรมด้วยเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตามหลักคำสอนของศาสนาคริสต์ ตลอดจนสามารถส่งเสริมให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อการดำเนินชีวิต เกิดทักษะในการเรียน การทำงาน และมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษารุนพี่และนักศึกษารุ่นน้อง ซึ่งผลการประเมินโครงการผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าความรู้ที่ได้รับจากการอบรม ตรงกับความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด (4.66) และเห็นว่าความรู้ที่ได้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ อยู่ในระดับมาก (4.75)
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมตามหลักคำสอนของศาสนาคริสต์ นักศึกษาคริสเตียนแม่โจ้ ได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตามหลักคำสอนของศาสนาคริสต์ผ่านกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ
2 เพื่อพัฒนาให้นักศึกษาใหม่มีทัศนคติที่ดีต่อการดำเนินชีวิตและเกิดทักษะในการเรียน การทำงาน นักศึกษาใหม่ได้รับการส่งเสริมให้มีทัศนคติที่ดีต่อการดำเนินชีวิตและเกิดทักษะในการเรียน การทำงาน โดยอาศัยกลไกการทำกิจกรรมร่วมกันของสมาชิกชมรมนักศึกษาคริสเตียนแม่โจ้
3 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้มีสัมพันธภาพที่ดีต่อพี่และเพื่อนที่เป็นคริสเตียนในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นักศึกษาใหม่ได้มีสัมพันธภาพที่ดีต่อพี่และเพื่อนที่เป็นคริสเตียนในมหาวิทยาลัยแม่โจ้จากการทำกิจกรรมร่วมกัน และช่วยเหลือกันในการดำเนินงานโครงการ
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมต่อตนเองและมีน้ำใจต่อผู้อื่น อีกทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อการดำเนินชีวิตและมีสัมพันธภาพที่ดีต่อพี่และเพื่อนที่เป็นคริสเตียนในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
2. ระดับความต้องการนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
3. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจากกลุ่มเป้าหมาย เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/07/2559  - 31/08/2559 01/07/2559  - 31/08/2559
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ