โครงการกีฬาเฟรชชี่ ประจำปี 2558 (59-2.2.5)
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
คณะได้ดำเนินการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างความสามัคคีต่อกันระหว่างนักศึกษา ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ ทำกิจกรรมนันทนาการร่วมกันและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เสริมสร้างสุขภาพของนักศึกษาและตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่มุ่งสู่ภายใน Organic Green & Eco University
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างความสามัคคีต่อกันระหว่างนักศึกษา คณะได้ดำเนินการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างความสามัคคีต่อกันระหว่างนักศึกษา
2 ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ คณะได้ดำเนินการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์
3 เพื่อทำกิจกรรมนันทนาการร่วมกันและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ คณะได้ดำเนินการทำกิจกรรมนันทนาการร่วมกันและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
4 เสริมสร้างสุขภาพของนักศึกษา คณะได้ดำเนินการเสริมสร้างสุขภาพของนักศึกษา
5 ตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่มุ่งสู่ภายใน Organic Green & Eco University คณะได้ดำเนินการตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่มุ่งสู่ภายใน Organic Green & Eco University
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ผลการจัดโครงการกีฬาเฟรชชี่ ประจำปี 2558
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- 2.2.5 รายงานโครงการกีฬาเฟรชชี่
เชิงปริมาณ คน 122 122 100
2. ร้อยละของนักศึกษาที่มีความพึงพอใจต่อการทำกิจกรรมนันทนาการร่วมกัน
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- 2.2.5 รายงานโครงการกีฬาเฟรชชี่
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 84.86 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
18/05/2559  - 30/09/2559 18/05/2559  - 18/05/2559
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ