โครงการ จิตอาสา นำความรู้ทักษะสู่สังคม
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
โครงการจิตอาสา นำความรู้ทักษะสู่สังคม จัดขึ้นในวันที่27 กรกฎาคมและวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักศึกษา จำนวน 80 คน ได้นำความรู้ทักษะและประสบการณ์สู่สังคมในชุมชน รวมทั้งการนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับชุมชน อีกทั้งยังเสริมสร้างความสัมพันธ์กับนักเรียนโดยผ่านทางกิจกรรมวิชาการ กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมด้านกีฬา ฯลฯ
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนในชุมชน นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนในชุมชน
2 2. เพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์นอกห้องเรียนแก่นักศึกษา เป็นการเพิ่มประสบการณ์นอกห้องเรียนแก่นักศึกษา
3 3. เพื่อให้นักศึกษามีค่านิยมที่ดีด้านการเสียสละ และมีจิตสาธารณะ นักศึกษามีค่านิยมที่ดีด้านการเสียสละ และมีจิตสาธารณะ
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาสามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียนพร้อมทั้งนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 89.25 100
2. 1. จำนวนนักศึกษาที่ไปถ่ายทอดความรู้ เชิงปริมาณ คน 80 80 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/07/2559  - 30/09/2559 25/07/2559  - 27/07/2559
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ