โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2559
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 ห้องแคทลียาควีนสิริกิต์ (501) ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งานกิจการนักศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีสุดท้าย คณะผลิตกรรมการเกษตร
7 หลักสูตร
ได้แก่ หลักสูตรพืชศาสตร์ (พืชสวนประดับ,พืชผัก,ไม้ผล) หลักสูตรพืชไร่(2ปี , 4 ปี) หลักสูตรปฐพีศาสตร์ หลักสูตรเกษตรเคมี หลักสูตรวิทยาการสมุนไพร หลักสูตรอารักขาพืช (กีฏวิทยา,โรคพืช) หลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร(2ปี , 4 ปี)
โดย เวลา 08.30 น. อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม อาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ กล่าวรายงานการจัดโครงการ
และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร กล่าวเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศและปัจฉิมโอวาทแก่นักศึกษา
เวลา 09.00 น. บรรรยายพิเศษ เรื่อง “กางปีกแล้วต้องบิน” โดยนายนรพนธ์ ธรรมวิเศษศรี ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้
เวลา 11.00 น. บรรรยายพิเศษ เรื่อง “ชีวิตต้องสู้ เรียนรู้เอาตัวรอดอย่างมีสติ”โดยนายราเชนทร์ ยูเปีย ศิษย์เก่าคณะผลิตกรรมการเกษตร
และแนะแนวการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โดย ผศ.ดร.ไพศาล กาญจนวงศ์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ภาคบ่าย มีบริษัทชั้นนำทางด้านการเกษตรมารับสมัครงาน เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกสมัครงานและสัมภาษณ์งาน

จากการจัดโครงการมีนักศึกษาเข้าร่วม เป็นจำนวนมากกว่า 500 คนจากทุกหลักสูตร โดยคณะฯจัดอบรม แนะนำหรือชี้แนวทางที่นอกเหนือจากการเรียนการสอน โดยวิทยากรหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรอบรู้ มีประสบการณ์ เป็นการบริการให้คําปรึกษาด้านการใช้ชีวิตระหว่างช่วงวัยเรียนสู่ช่วงวัยทำงาน ให้นักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ สำหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อออกไปสู่การทำงานในวิชาชีพ หรือการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา วิทยากรและผู้ประกอบการได้ชี้นำและให้ข้อมูลการเข้าสู่ตลาดแรงงานแก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษารับการพัฒนาให้มีศักยภาพและทักษะในการดำเนินชีวิต ตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับชีวิตในการทำงาน การประกอบอาชีพ และชีวิตส่วนตัวได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์แก่นักศึกษา สำหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อออกไปสู่การทำงานในวิชาชีพ หรือการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ สำหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อออกไปสู่การทำงานในวิชาชีพ หรือการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
2 เพื่อจัดบริการให้คําปรึกษาด้านการใช้ชีวิตระหว่างช่วงวัยเรียนสู่ช่วงวัยทำงาน คณะผลิตฯได้จัดบริการให้คําปรึกษาด้านการใช้ชีวิตระหว่างช่วงวัยเรียนสู่ช่วงวัยทำงาน
3 เพื่อชี้นำและให้ข้อมูลการเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยวิทยากรและผู้ประกอบการ วิทยากรและผู้ประกอบการได้ชี้นำและให้ข้อมูลการเข้าสู่ตลาดแรงงานแก่นักศึกษา
4 เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพและทักษะในการดำเนินชีวิต ตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ นักศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพและทักษะในการดำเนินชีวิต ตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาที่ผ่านการอบรมมีความพร้อมในการทำงาน พร้อมในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับที่นักศึกษามีศักยภาพและทักษะในการดำเนินชีวิต ตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เชิงคุณภาพ ระดับ 3.5 3.38 96.57
2. ร้อยละความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 81.6 100
3. ระดับการรับบริการการให้คําปรึกษาด้านการใช้ชีวิตระหว่างช่วงวัยเรียนสู่ช่วงวัยทำงาน เชิงคุณภาพ ระดับ 3.5 4.14 100
4. ระดับที่นักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์การเตรียมความพร้อมเพื่อออกไปสู่การทำงานในวิชาชีพหรือการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา เชิงคุณภาพ ระดับ 3.5 4.28 100
5. ระดับที่นักศึกษาได้รับการชี้นำและให้ข้อมูลการเข้าสู่ตลาดแรงงาน เชิงคุณภาพ ระดับ 3.5 3.99 100
รวม      99.31
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 99.31
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
10/05/2559  - 12/05/2559 12/05/2559  - 12/05/2559
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ