โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปี 2559
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559
คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่น 81 ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เวลา 12.00 - 16.30 น.

โดยมีนักศึกษาใหม่ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รุ่น 81 เข้ามานั่งในอาคารแผ่พืชน์ และรับประทานอาหารกลางวัน พร้อมชมวีดีทัศน์ประวัติความเป็นมาของคณะฯ และกิจกรรมในรอบปี จากนั้นรับฟังการแนะนำคณบดี ผู้บริหาร และคณาจารย์ของคณะผลิตฯ
คณบดีและรองคณบดี กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ โดยเน้นด้านความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ แนวความคิด วิธีการปฏิบัติตนในขณะที่ศึกษาอยู่ภายในมหาวิทยาลัย อันจะเป็นส่วนหนึ่งให้ประสบผลสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน ประธานหลักสูตรฯ แนะนำหลักสูตร ทั้งนี้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร และพร้อมทราบสาระสำคัญของแต่ละหลักสูตร นายกสโมสรนักศึกษา คณะผลิตฯ และประธานชมรม ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษารุ่นน้อง พร้อมแนะนำกิจกรรมที่นักศึกษาต้องทำร่วมกัน และกิจกรรมเลือกเสรี จากนั้นมีการนำเสนอผลงานของสโมสร และชมรมต่างๆ ในรอบปี 2559 พร้อมชี้แจงแผนการจัดกิจกรรมในรอบปี พ.ศ. 2560 ที่นักศึกษาต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรม นักศึกษาใหม่ให้ความสนใจและตั้งใจรับฟังเป็นอย่างมาก

โดยในปีต่อไป มีแนวทางจะพัฒนารูปแบบการจัดโครงการ โดยให้แต่ละหลักสูตรจัดงานปฐมนิเทศแยกแต่ละหลักสูตร เพื่อแบ่งกลุ่มจำนวนนักศึกษาใหม่ ไม่ให้มีจำนวนมากเกินไป ง่ายต่อการพูดคุยอย่างเป็นกันเอง โดยที่นักศึกษาใหม่สามารถผ่อนคลายร่างกาย และมีสมาธิในการฟังคำแนะนำ
และการให้โอวาสจากคณาจารย์ และรุ่นพี่มากขึ้น และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถาม ข้อสงสัยทั้งด้านการใช้ชีวิต การพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ และการวางแผนศึกษา กับคณาจารย์และรุ่นพี่อย่างเป็นกันเอง
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ มีความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ นักศึกษาใหม่ มีความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
2 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับแนวความคิด วิธีการปฏิบัติตนในขณะที่ศึกษาอยู่ภายในมหาวิทยาลัย จากอาจารย์และนักศึกษารุ่นพี่ อันจะเป็นส่วนหนึ่งให้ประสบผลสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน นักศึกษาใหม่ได้รับแนวความคิด วิธีการปฏิบัติตนในขณะที่ศึกษาอยู่ภายในมหาวิทยาลัย จากอาจารย์และนักศึกษารุ่นพี่ อันจะเป็นส่วนหนึ่งให้ประสบผลสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน
3 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรภายในคณะ รวมทั้งทราบประวัติความเป็นมาของคณะ และหลักสูตรต่างๆ นักศึกษาใหม่ได้รู้จักผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรภายในคณะ รวมทั้งทราบประวัติความเป็นมาของคณะ และหลักสูตรต่างๆ
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาใหม่ได้รับแนวความคิด วิธีการปฏิบัติตนในขณะที่ศึกษา สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับของนักศึกษาใหม่ได้รับได้แนวความคิด วิธีการปฏิบัติตนในขณะที่ศึกษา สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- ผลการประเมินปฐมนิเทศ รุ่น 81
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.5 4.21 100
2. จำนวนผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 100 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
26/07/2559  - 27/07/2559 27/07/2559  - 27/07/2559
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ