เลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ประจำปีการศึกษา 2558
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย ยังไม่มีข้อมูล
2 2. เพื่อให้นักศึกษาทำหน้าที่เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการทำกิจกรรม ยังไม่มีข้อมูล
3 3. เพื่อให้นักศึกษาเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ยังไม่มีข้อมูล
4 4. เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักและมีประสบการณ์ในการร่วมทำงานเป็นหมู่คณะ โดยยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น ยังไม่มีข้อมูล
5 5. เพื่อส่งเสริมให้สภานักศึกษาและองค์การนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาที่เกิดหรืออาจจะมีขึ้นในมหาวิทยาลัย ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตที่ 1 คณะทำงานฝ่ายสภา ปฏิบัติหน้าในการทำโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ตามแผนที่วางไว้ ในปีการศึกษา 2558
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ
เชิงปริมาณ คน 335 0.00
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในหน้าที่ที่ต้องดำเนินการมากขึ้น
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
3. ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 90 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
27/04/2559  - 27/04/2559 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ