โครงการค่ายอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม (59-2.1.6)
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
คณะได้ดำเนินการเสริมสร้างและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เก่ง ดี และมีความสุข ทั้งด้านการพัฒนาวิชาชีพ ความใฝ่รู้ ความคิดสร้างสรรค์ และจิตสาธารณะต่อสังคม (CSR : corporate social responsibility) ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและศิษย์เก่ามีทักษะในการดำเนินชีวิต ตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ GOOD DESIGNER พัฒนากิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่าที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 15 ปี (GO-Eco-U)และสร้างเครือข่าย ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในการพัฒนาบัณฑิต
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อเสริมสร้างและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เก่ง ดี และมีความสุข ทั้งด้านการพัฒนาวิชาชีพ ความใฝ่รู้ ความคิดสร้างสรรค์ และจิตสาธารณะต่อสังคม (CSR : corporate social responsibility) คณะได้ดำเนินการเสริมสร้างและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เก่ง ดี และมีความสุข ทั้งด้านการพัฒนาวิชาชีพ ความใฝ่รู้ ความคิดสร้างสรรค์ และจิตสาธารณะต่อสังคม (CSR : corporate social responsibility) บันทึกข้อมูล
2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและศิษย์เก่ามีทักษะในการดำเนินชีวิต ตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ GOOD DESIGNER คณะได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและศิษย์เก่ามีทักษะในการดำเนินชีวิต ตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ GOOD DESIGNER บันทึกข้อมูล
3 เพื่อพัฒนากิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่าที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 15 ปี (GO-Eco-U) คณะได้ดำเนินการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่าที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 15 ปี (GO-Eco-U)
4 เพื่อสร้างเครือข่าย ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในการพัฒนาบัณฑิต คณะได้ดำเนินการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในการพัฒนาบัณฑิต
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ผลการจัดโครงการค่ายอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม “ปันใจ ให้แม่ปิง @ เชียงดาว”
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. นักศึกษาและศิษย์เก่ามีทักษะในการดำเนินชีวิต ตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ GOOD DESIGNER เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 80 100
2. สร้างเครือข่าย ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในการพัฒนาบัณฑิต เชิงปริมาณ หน่วยงาน 1 1 100
3. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ คน 150 203 100
4. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่าที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 15 ปี (GO-Eco-U) เชิงปริมาณ โครงการ 1 1 100
5. เกิดการเสริมสร้างและพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เก่ง ดี และมีความสุข ทั้งด้านการพัฒนาวิชาชีพ ความใฝ่รู้ ความคิดสร้างสรรค์ และจิตสาธารณะต่อสังคม (CSR : corporate social responsibility) เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 80 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
20/04/2559  - 30/09/2559 23/04/2558  - 24/04/2558
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ