โครงการ Library จากใจพี่ให้น้อง ปีที่ 2
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ชมรมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์และชมรมเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ได้จัดทำโครงการ Library จากใจพี่ให้น้อง ปีที่ 2 นี้ขึ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ณ โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โดยได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์และนักศ฿กษาสาขาวิชาเศรษฐศษสตร์ระหว่าประเทศ ได้เข้าไปพัฒนาปรับปรุงห้องสมุด เพื่อให้ห้องสมุดนั้นเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ที่หลากหลาย คุณค่าของหนังสือในห้องสมุดจะเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ใช้หยิบไปอ่านและค้นคว้า โดยหลังจากดำเนินโครงการดังกล่าวแล้วพบว่านักศึกษาได้ปลุกจิตสำนึก สร้างจิตสาธารณะ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียน และปรับปรุงซ่อมแซม ห้องสมุดที่ชำรุด ทั้งนี้ได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดห้องสมุดให้มีความทันสมัยและดึงดูดใจให้นักเรียนเข้ามา ใช้บริการและเพิ่มบรรยากาศภายในห้องสมุดให้เอื้อต่อการเรียนรู้
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อปลุกจิตสำนึก สร้างจิตสาธารณะ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียน และปรับปรุงซ่อมแซม ห้องสมุดที่ชำรุด หลังจากเสร็จสิ้นโครงการนักศึกษาได้ปลุกจิตสำนึก สร้างจิตสาธารณะ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียน และปรับปรุงซ่อมแซม ห้องสมุดที่ชำรุด มีการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นวางหนังสือ ทาสีผนังทั้ังภายในและภายนอกใหม่ ซ่อมแซมหนังสือที่ชำรุด
2 เพื่อพัฒนาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดห้องสมุดให้มีความทันสมัยและดึงดูดใจให้นักเรียนเข้ามา ใช้บริการ มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดห้องสมุดให้มีความทันสมัยและดึงดูดใจให้นักเรียนเข้ามา ใช้บริการ โดยทาสีใหม่ทั้งภายในและภายนอก ใช้สีที่สบายตาและทำให้ห้องสมุดน่านั่ง ทำความสะอากพัดลมเพื่อให้อากาศในก้องถ่ายเทได้ดี และทำความสะอาดหลอดไฟให้แสงสว่างเพียงพอ สบายตา
3 เพื่อเพิ่มบรรยากาศภายในห้องสมุดให้เอื้อต่อการเรียนรู้ มีการตกแต่งห้องสมุดให้น่าเข้าเพิ่มบรรยากาศภายในห้องสมุดให้เอื้อต่อการเรียนรู้
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนบ้านแม่ไคร้
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ (80 คน)
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- ลายมือชื่อห้องสมุดปีที่2
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 100 100
2. นักศึกษาได้มีจิตอาสาในการบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาชุมชน
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- ผลการประเมินห้องสมุดปีที่2
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.62 100
3. นักศึกษามีจิตสำนึก มีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- ผลการประเมินห้องสมุดปีที่2
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.52 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
15/05/2559  - 15/05/2559 15/05/2559  - 15/05/2559
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ