โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมจากภาพยนต์
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องราวที่เป็นศิลปวัฒนธรรม ยังไม่มีข้อมูล
2 2 เพื่อ ให้นักศึกษานำวัฒนธรรมที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติได้ ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตที่ นักศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมต่างประเทศและสามารถเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละโครงการเสร็จแล้วภายในระยะเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 60 0.00
2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 100 0.00
3. ร้อยละของการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
23/03/2559  - 31/03/2559 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ