โครงการทำบุญคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม ประจำภาคเหนือ(แม่โจ้)
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ผลการดำเนินงานกิจกรรมโครงการเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ประกอบด้วยพิธีบวงสรวงพระพิรุณทรงนาค และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ คุณพระช่วง เกษตรศิลปาการ และพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย และพิธีทำบุญทางศาสนา ณ โถงสำนักงานอธิการบดี
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการระลึกถึงการก่อตั้งมหาวิทยาลัย และบุญคุณครู อาจารย์ที่ล่วงลับ กิจกรรมที่จัดเป็นการและความระลึกถึงพระคุณของผู้ก่อตั้งสถาบัน
2 2.เพื่อเป็นการสืบทอดศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่คงไว้ เป็นกิจกรรมที่สามารถสือให้เห็นถึงวัฒนธรรมองค์กรแม่โจ้ "MAEJO"
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : กิจกรรมพิธีวางพวงมาลาและพิธีทางศาสนา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- รายชื่อผู้เข้าร่วมวันสถาปนา2559
เชิงปริมาณ คน 2000 2000 100
2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเข้าใจถึงประเพณีและวัฒนธรรมที่ปฏิบัติสืบต่อมา เชิงคุณภาพ ร้อยละ 90 100 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/06/2559  - 30/06/2559 07/06/2559  - 07/06/2559
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ