โครงการเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2560
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาก่อนการปฏิบัติสหกิจศึกษาในวันที่๑๘-๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ผลการดำเนินโครงการสำเร็จครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมทั้งสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามที่ขออนุมัติไว้ ในการจัดโครงการครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม จำนวนทั้งสิ้น ๘๘ คน ประกอบด้วยนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่๓ จำนวน ๘๔ คน อาจารย์และวิทยากรจำนวน ๔ คน การจัดโครงการมีกำหนดเวลา ๒วัน โดยรูปแบบของโครงการประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ เรื่อง "กระบวนการเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพ" โดย คุณวรรุจ ไชยประคอง เจ้าหน้าที่สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และการการบรรยายพิเศษ เรื่อง" ทักษะการทำงานเป็นทีมและการอยู่ร่วมกันในองค์กรอย่างมีความสุข การพัฒนาบุคลิกภาพ ประสบการณ์สหกิจศึกษา และการปรับตัวให้สนุกกับงาน" โดย คุณณัฐพล อุ่นภักดิ์ และทีมงานสมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมเยาวชน และEQ GROUP สุดท้ายเป็นการให้ข้อคิดและแนวทางปฏิบัติสหกิจศึกษาเพื่อให้นักศึกษามีการวางแผนและเตรียมตัวก่อนปฏิบัติสหกิจศึกษา โดยอาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการปฏิบัติตน สู่การเตรียมความพร้อมออกไปสหกิจศึกษา นักศึกษาได้รับความรู้และเข้าในการปฏิบัติสหกิจศึกษา
2 เพื่อให้นักศึกษาได้ความรู้และแนวคิดจากมุมมองต่างๆก่อนออกสหกิจศึกษา ทั้งในองค์กรภาครัฐและเอกชนรวมถึงการดำรงชีวิต นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะการทำงานในองค์กรต่างๆ
3 เพื่อฝึกทักษะในด้านต่างๆเป็นอย่างดีได้แก่ ทักษะด้านการทำงานเป็นทีม ทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะด้านการนำเสนอ และการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง นักศึกษาได้เรียนรู้การพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ เช่นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ความเป็นผู้นำ
4 เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสำหรับการทำงานในหน่วยงานต่างๆ นักศึกษาได้รับทราบประสบการณ์การฝึกสหกิจศึกษาจากรุ่นพี่
5 เพื่อให้โอวาทแก่นักศึกษาก่อนจะออกไปปฏิบัติยังหน่วยงานต่างๆ นักศึกษาได้รับทราบแนวทางในการปฏิบัติตนต่อหน่วยงาน และแนวทางในการจัดทำเอกสารสหกิจศึกษาอย่างถูกต้อง
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้ความรู้และแนวคิดจากมุมมองต่างๆก่อนออกสหกิจศึกษา ทั้งในองค์กรภาครัฐและเอกชนรวมถึงการดำรงชีวิต นักศึกษาได้ฝึกทักษะในด้านต่างๆเป็นอย่างดีได้แก่ ทักษะด้านการทำงานเป็นทีม ทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะด้านการนำเสนอ และการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสำหรับการทำงานในหน่วยงานต่างๆ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม(84 คน)
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- รายชื่อ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 88 100
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- แบบประเมิน
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 3.52 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
18/08/2560  - 19/08/2560 18/08/2560  - 19/08/2560
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ