โครงการอบรมผู้นำนักศึกษาคริสเตียน ประจำปี 2559
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » องค์การนักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานให้นักศึกษาชมรมคริสเตียนแม่โจ้ ยังไม่มีข้อมูล
2 พื่อเป็นการปลูกฝังจิตสานึกของนักศึกษาชมรมคริสเตียนแม่โจ้ให้เป็นผู้นำที่มีคุณธรรมจริยธรรม ยังไม่มีข้อมูล
3 เพื่อนักศึกษาใหม่ที่นับถือศาสนาคริสต์ ได้มีสัมพันธภาพที่ดีต่อพี่และเพื่อนที่เป็นคริสเตียนในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษามีความเป็นผู้นำที่มีศักยภาพในการทำงานร่วมกับผู้อื่น อีกทั้งมีความสามารถและกล้าที่จะตัดสินใจในงานที่ตนได้รับมอบหมาย และงานส่วนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความคาดหวังต่อความต้องการนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจากกลุ่มเป้าหมาย
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
เชิงต้นทุน บาท 5000 0.00
4. ร้อยละความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
5. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 100 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/09/2559  - 30/09/2559 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ