โครงการปฏิบัติศาสนกิจเพื่อจิตผ่องใส ณ วัดข้าวแท่นน้อย
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
จากการปฏิบัติโครงการปฏิบัติศาสนกิจจิตผ่องใส ณ วัดข้าวแท่นน้อยได้สำเร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการคือ นักศึกษาได้ปฏิบัติ พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพด้านบุคลิกภาพ และได้มีการเตรียมความพร้อมในการเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้กับผู้อื่นได้ และจากการทำโครงการนี้ได้ชี้ให้เห็นว่า ปัจจุบันสังคมของเรานั้นได้ตกต่ำลงมาก ควรแก่การบำรุงในด้านคุณธรรม จริยธรรม และจากการจัดทำโครงการครั้งนี้ได้มีนักศึกษาจากสาขาเศรษฐศาสตร์จำนวนทั้งสิ้น 66 คนและได้มีคณะอาจารย์ในการเข้าร่วมทำโครงการครั้งนี้ด้วยและเห็นว่าควรจะให้มีการจัดทำโครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรมต่อไป
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีปฎิบัติและสามารถนำไปเผยแพร่ให้กับผู้อื่นได้ นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีปฎิบัติทางพระพุทธศาสนาและสามารถนำไปเผยแพร่ให้กับผู้อื่นได้
2 เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพในด้านบุคลิกภาพ ศาสนาและคุณธรรม นักศึกษาได้รับการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพในด้านบุคลิกภาพ ศาสนาและคุณธรรม ตามหลักของพระพุทธศาสนา และมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้น
3 เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมสู่การเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพในอนาคต นักศึกษาได้มีความพร้อมสู่การเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดีมีคุณภาพในอนาคตและลดการเกิดปัญหาในสังคม ทำให้สังคมมีสภาพที่ดีขึ้น
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้รับการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพในด้านบุคลิกภาพ ศาสนาและคุณธรรม รวมทั้งได้เตรียมความพร้อมสู่การเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพในอนาคต
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. นักศึกษาได้รับการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพในด้านบุคลิกภาพ ศาสนาและคุณธรรม รวมทั้งได้เตรียมความพร้อมสู่การเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพในอนาคต เชิงคุณภาพ เฉลี่ย 3.51 4.19 100
2. นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ชั้นปีที่ 2 (กลุ่มเป้าหมายจำนวน 60 คน) เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 110 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
12/03/2559  - 12/03/2559 12/03/2559  - 12/03/2559
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ