โครงการEnglish camp
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
โครงการ English Camp ได้จัดค่ายกิจกรรมเสริมความรู้ภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่2 และ 3 โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1.พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทางด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นปีที่ 2 และ 3
2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าของระบบนิเวศต่อการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21ในการทำกิจกรรมร่วมกัน โดยได้จัดขึ้นในวันที่ 9 และ 10 เมษายน 2559 ณ บ้านพักทัศนาจร จ.เชียงใหม่ ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดมีฐานที่ส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านฟัง พูด อ่าน เขียนรวมทั้งทักษะกาเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 จำนวน 6 ฐาน และฐานกิจกรรมที่ส่งเสริมภาษาอังกฤษกับแนวความคิดเรื่อง Green Eco 3 ฐานกิจกรรม
จากการดำเนินการนั้นปัญหาและอุปสรรคที่พบคือ งบประมาณในการดำเนินงานไม่เหมาะสมกับปริมาณนักศึกษา2ชั้นปีที่มีจำนวนมาก ทำให้เกิดข้อจำกัดในการจัดสรรที่พักและอาหารให้เหมาะสม นอกจากปัจจัยเรื่องงบประมาณแล้ว ปัญหาและอุปสรรคคือ ช่วงเวลาในการกิจกรรมไม่เหมาะสมกับสถานที่เนื่องจากจัดในฤดูร้อนซึ่งฐานทำกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นลักษณะกิจกรรมกลางแจ้ง จึงส่งผลต่อการทำกิจกรรมของนักศึกษา
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทางด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นปีที่ 2 และ 3 นักศึกษาได้รับพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ดังจะเห็นได้จากผลรวมคะแนนจากการประเมินการทำกิจกรรมในแต่ละฐานโดยรวมคะแนนอยู่ในระดับดี
2 2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าของระบบนิเวศต่อการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นักศึกษาได้เรียนรู้และตระหนักถึงแนวทางเรื่อง Green Eco ไปพร้อมกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 จากการทำกิจกรรมฐาน
3 3. เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21ในการทำกิจกรรมร่วมกัน จากการประเมินการทำกิจกรรมนักศึกษาส่วนมากให้ความร่วมมืและมีความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมกลุ่มให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 และ 3 ได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทางด้านฟัง พูด อ่าน และเขียนร่วมกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่21
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการต่อการจัดโครงการ เชิงคุณภาพ ค่าเฉลี่ยมากกว่า 3 3.18 100
2. ร้อยละของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2และ3ที่ได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทางด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนร่วมกับทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 (นักศึกษาร้อยละ 80 ได้ระดับดี) เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 79.65 100
รวม      100.00
ผลผลิตที่ 2 : นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษได้พัฒนาตนเองตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์และตระหนักถึงคุณค่าของระบบนิเวศโดยเข้าร่วมกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย Organic/Green/Eco
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อน Organic/Green/ Eco เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ 80 76.29 95.36
2. จำนวนกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด 3 ฐานที่เน้นให้ตระหนักถึงคุณค่าของระบบนิเวศฯให้สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย Organic/Green/Eco เชิงปริมาณ ฐานกิจกรรม 3 3 100
รวม      97.68
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 98.84
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
09/04/2559  - 10/04/2559 09/04/2559  - 10/04/2559
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ