โครงการแสดงความยินดีแก่พี่บัณฑิตวิทยาลัยพลังงานทดแทน
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
จากการจัดโครงการแสดงความยินดีต่อพี่บัณฑิตวิทยาลัยพลังงานทดแทน จัดขึ้นวันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ในครั้งนี้เพื่อให้พี่บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้พบปะกับนักศึกษารุ่นน้องเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพี่บัณฑิตกับนักศึกษารุ่นน้องตลอดถึงคณาจารย์และเพื่อเป็นกำลังใจเป็นความทรงจำและความประทับใจแก่พี่บัณฑิตที่จบการศึกษา ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคในการดำเนินงานพวกเราทุกคนก็ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคเหล่านั้น และพร้อมร่วมแรงร่วมใจกันจนสามารถจัดโครงการนี้ขึ้นได้สำเร็จลุล่วงมาด้วยดี
โดยสรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้
1.เพื่อแสดงความยินดีแก่พี่บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
2.เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษารุ่นน้องกับพี่บัณฑิต
5.1 เพื่อแสดงความยินดีแก่พี่บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
จากการจัดงานโครงการแสดงความยินดีต่อพี่บัณฑิตวิทยาลัยพลังงานทดแทน ในครั้งนี้ ทำให้พวกนักศึกษาพลังงานทดแทนทุกคนได้ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพี่บัณฑิตและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพี่บัณฑิตกับนักศึกษารุ่นน้องตลอดถึงคณาจารย์แสดงให้เห็นถึงความรักความสามัคคี

5.2 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษารุ่นน้องกับพี่บัณฑิต
จากการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้พบว่านักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทน ได้ให้ความสนใจในการเอาใจใส่พี่บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อแสดงความยินดีแก่พี่บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร แสดงความยินดีแก่พี่บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
2 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษารุ่นน้องกับพี่บัณฑิต สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษารุ่นน้องกับพี่บัณฑิต
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : เพื่อให้พี่บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้พบปะกับนักศึกษารุ่นน้องเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างที่บัณฑิตกับนักศึกษารุ่นน้องตลอดถึงคณาจารย์และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจเป็นความทรงจำและความประทับใจแก่พี่บัณฑิตที่จบการศึกษา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความพึงพอใจในความสัมพันธ์ของนักศึกษาทุกชั้นปีและพี่บัณฑิต
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- ผลประเมิน.pdf
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.21 100
2. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการอยู่ในช่วงเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 80 100 100
3. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 100 100
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
เชิงต้นทุน บาท 5000 5000 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
15/02/2559  - 19/02/2559 19/02/2559  - 20/02/2559
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ