โครงการสถาปัตยกรรมการละคอน ครั้งที่ 18 (59-2.2.2)
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
คณะได้ดำเนินการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดความรัก ความสามัคคี สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องให้นักศึกษารู้จักกระบวนการทำงานร่วมกันเป็นทีม และส่งเสริมให้นักศึกษานำระบบ PDCA มาใช้ในการจัดกิจกรรรมเป็นการนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นผลงานที่ สามารถนำเสนอออกสู่สังคมได้และให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมด้านนันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อเป็นสื่อการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ คณะได้ดำเนินการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์
2 เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง คณะได้ดำเนินการให้เกิดความรัก ความสามัคคี สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง
3 เพื่อให้นักศึกษารู้จักกระบวนการทำงานร่วมกันเป็นทีม และส่งเสริมให้นักศึกษานำระบบ PDCA มาใช้ในการจัดกิจกรรรม คณะได้ดำเนินการให้นักศึกษารู้จักกระบวนการทำงานร่วมกันเป็นทีม และส่งเสริมให้นักศึกษานำระบบ PDCA มาใช้ในการจัดกิจกรรรม
4 เป็นการนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นผลงานที่ สามารถนำเสนอออกสู่สังคมได้ คณะได้ดำเนินการนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นผลงานที่ สามารถนำเสนอออกสู่สังคมได้
5 เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมด้านนันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม คณะได้ดำเนินการให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมด้านนันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ผลการจัดโครงการสถาปัตยกรรมการละคอน ครั้งที่ 18
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. นักศึกษานำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นผลงานที่ สามารถนำเสนอออกสู่สังคมได้ เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 3.51 100
2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ คน 170 329 100
3. นักศึกษารู้จักกระบวนการทำงานร่วมกันเป็นทีม และส่งเสริมให้นักศึกษานำระบบ PDCA มาใช้ในการจัดกิจกรรรม เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 3.51 100
4. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 3.51 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
21/03/2559  - 03/04/2559 05/10/2558  - 03/04/2559
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ