โครงการแข่งขันกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 42 (59-2.2.1)
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
คณะได้ดำเนินการให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษา โดยการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสากลให้นักศึกษาแสดงความสามารถในการแข่งขันกีฬาและให้นักศึกษาเข้าในในกฏกติการแข่งขันกีฬาสากล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 ทำให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม คณะได้ดำเนินการให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
2 เพื่อส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษา โดยการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสากล คณธได้ดำเนินการส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษา โดยการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสากล
3 เพื่อให้นักศึกษาแสดงความสามารถในการแข่งขันกีฬา คณะได้ดำเนินการให้นักศึกษาแสดงความสามารถในการแข่งขันกีฬา
4 เพื่อให้นักศึกษาเข้าในในกฏกติการแข่งขันกีฬาสากล คณะได้ดำเนินการให้นักศึกษาเข้าในในกฏกติการแข่งขันกีฬาสากล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ผลการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 42
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความเข้าใจในกฏกติการแข่งขันกีฬาสากลของผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 3.51 100
2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 3.51 100
3. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ คน 120 145 100
4. ระดับการพัฒนาทักษะต่างๆ ในการมีส่วนร่วมของการทำกิจกรรม ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 3.51 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
09/02/2559  - 10/02/2559 12/01/2559  - 10/02/2559
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ