โครงการจัดแสดงนิทรรศการ 100 ปี สหกรณ์ไทย
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้กำหนดจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ขึ้น ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559- 6 มีนาคม 2559 และด้วยขบวนการสหกรณ์ไทยจะครบรอบการดำเนินงาน ปีที่ 100 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดำเนินการจัดนิทรรศการ 100 ปี สหกรณ์ไทย เพื่อร่วมสนับสนุนระบบสหกรณ์ซึ่งเป็นระบบที่สามารถแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และปัญหาความยากจนของประเทศได้อย่างยั่งยืน โดยในการจัดนิทรรศการนั้นกำหนดให้นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์สหกรณ์เป็นผู้ดูแลนิทรรศการ มีการบรรยายตามบอร์ดความรู้ต่างๆ และมีการจัดกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล ผลการดำเนินการพบว่ามีผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นนักศึกษาของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ชั้นปีที่ 1 -3 จำนวน 211 คน และมีบุคคลภายนอกที่เข้าร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลทั้งหมด 381 คน ยอดรวมของผู้เข้าชมนิทรรศการรวมทั้งสิ้น 592 คน ทั้งนี้นิทรรศการได้จัดตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2559

ผลการดำเนินการโครงการนี้ทำให้เห็นว่า กิจกรรมนี้ได้ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองทั้งด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา นักศึกษาต้องหาวิธีการที่จะทำให้มีผู้เข้ารับชมนิทรรศการและร่วมตอบคำถามชิงรางวัล และแม้ว่าจุดตั้งนิทรรศการจะห่างไกลจากจุดขายสินค้าที่มีคนเดิมชมเยอะ แต่นักศึกษาก็สามารถทำได้ หาวิธีการแก้ปัญหาในการชัดจูงผู้คนให้สนใจในกิจกรรมที่ตนเองจัด รู้จักใช้สื่อและเทคโนโลยี ใช้สื่อทางไลน์เฟสบุคในการเรียกเพื่อนๆหรือน้องๆมาร่วมกิจกรรม รวมถึงได้ฝึกทักษะความรับผิดชอบในการดูแลนิทรรศการในช่วงเวลาที่ตนเองได้รับมอบหมาย และส่งต่ออธิบายขั้นตอนวิธีการแก่กลุ่มถัดไปได้ และเหนือสิ่งอื่นใดนักศึกษาได้ทำงานเป็นทีม ให้ความร่วมมือในกิจกรรมและ มีทักษะการเป็นผู้นำ ทั้งหมดนี้สอดคล้องกับการได้เรียนรู้และฝึกทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้ผู้เข้าชมนิทรรศการได้รับความรู้เกี่ยวกับ 100 ปีสหกรณ์ไทย ผู้เข้าชมนิทรรศการได้ความรู้เกี่ยวกับ 100 ปีสหกรณ์ไทย จากนักศึกษาประจำจุด และจากข้อมูลในป้ายนิทรรศการ พร้อมทั้งได้ร่วมตอบคำถามชิงรางวัลด้วย
2 เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเผยแพร่ความรู้ที่ตนเองมีแก่ผู้อื่น นักศึกษาที่ประจำจุดนิทรรศการได้มีโอกาสอธิบายพูดคุยและให้ความรู้แก่ผู้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ และมีความกล้าแสดงออกที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ตนเองมีในเรื่องเกี่ยวกับสหกรณ์ให้ผู้อื่นทราบได้ นักศึกษาได้รับการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตสำนึกสาธารณะ โดยการดูแลจุดนิทรรศการของสหกรณ์อื่นๆในบริเวณพื้นที่ด้วย
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : มีผู้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ (300 คน) เชิงปริมาณ ร้อยละ 70 100 100
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าชมนิทรรศการต่อการจัดนิทรรศการ
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- ผลนิทรรศการ100ปี
เชิงปริมาณ ระดับ 3.51 4.21 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
26/02/2559  - 06/03/2559 26/02/2559  - 06/03/2559
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ