โครงการสหกิจศึกษาตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในหลักการ และวัตถุประสงค์ของสหกิจศึกษาและมีบุคลิกภาพที่ดีอันเป็นลักษณะเด่นของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ นักศึกษามีความเข้าใจในหลักการ และวัตถุประสงค์ของสหกิจศึกษาและมีบุคลิกภาพที่ดีอันเป็นลักษณะเด่นของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
2 เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร สถานประกอบการ/องค์กรผู้ใช้บัณฑิตที่ดำเนินการสหกิจศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องสหกิจศึกษา นักศึกษา บุคลากร สถานประกอบการ/องค์กรผู้ใช้บัณฑิตที่ดำเนินการสหกิจศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องสหกิจศึกษา
3 เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานสหกิจศึกษา นักศึกษา บุคลากร สถานประกอบการ/องค์กรผู้ใช้บัณฑิต เข้าใจในการดำเนินงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4 เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรและองค์กรผู้ใช้บัณฑิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา สหกิจศึกษาและเพิ่มโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรและองค์กรผู้ใช้บัณฑิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา สหกิจศึกษาและเพิ่มโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : โครงการสหกิจศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ : ผลผลิตนี้มีการถัวจ่ายงบประมาณ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนรางวัลที่ได้รับจากการประกวดโครงการสหกิจศึกษาระดับเครือข่าย
เชิงปริมาณ จำนวน 4 1 25.00
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาและศิษย์เก่าต่อการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โครงการสหกิจศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 84.22 100
รวม      62.50
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 62.50
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
20/05/2559  - 28/12/2559 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ