โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (59-2.1.9)
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
คณะได้ดำเนินการวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของกิจกรรมพัฒนานักศึกษา จัดทำแผนและปฏิทินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาและส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพและมีกิจกรรมร่วมกัน ภายในมหาวิทยาลัยและระหว่างมหาวิทยาลัย
และห้นักศึกษาสามารถประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะได้ดำเนินการวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
2 เพื่อจัดทำแผนและปฏิทินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คณะได้ดำเนินการจัดทำแผนและปฏิทินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3 เพื่อให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาและส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรม ยังไม่มีข้อมูล
4 เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพและมีกิจกรรมร่วมกัน ภายในมหาวิทยาลัยและระหว่างมหาวิทยาลัย คณะได้ดำเนินการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพและมีกิจกรรมร่วมกัน ภายในมหาวิทยาลัยและระหว่างมหาวิทยาลัย
5 เพื่อให้นักศึกษาสามารถประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะได้ดำเนินการให้นักศึกษาสามารถประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ผลการปฐมนิเทศนักศึกษา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนคณาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วม เชิงปริมาณ คน 100 207 100
2. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 84.81 100
รวม      100.00
ผลผลิตที่ 2 : ผลการจัดกิจกรรมโตไปไม่โกง
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- 2.1.9.2-59 รายงานโครงการ_โตไปไม่โกง
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 80 100
2. จำนวนคณาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วม
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- 2.1.9.2-59 รายงานโครงการ_โตไปไม่โกง
เชิงปริมาณ คน 90 90 100
รวม      100.00
ผลผลิตที่ 3 : ผลการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และจัดทำแผนการพัฒนานักศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม เชิงปริมาณ คน 12 16 100
2. ร้อยละของนักศึกษาที่มีความรู้เรื่องการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา การประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 80 100
รวม      100.00
ผลผลิตที่ 4 : ผลการจัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม เชิงปริมาณ คน 100 206 100
2. ร้อยละของนักศึกษาที่มีความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 81.26 100
รวม      100.00
ผลผลิตที่ 5 : ผลการจัดกิจกรรมเครือข่ายสถาบันการศึกษาในการพัฒนาบัณฑิต ด้านการพัฒนาวิชาชีพ ความใฝ่รู้ ความคิดสร้างสรรค์ และจิตสาธารณะต่อสังคม (CSR : corporate social responsibility)
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของนักศึกษาที่มีการพัฒนาด้านวิชาชีพ ความใฝ่รู้ ความคิดสร้างสรรค์ และจิตสาธารณะต่อสังคม จากความร่วมมือของนักศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษา
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- 2.1.9.5-59 รายงานโครงการ_สีน้ำ อาเซียน
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 80 100
2. จำนวนอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- 2.1.9.5-59 รายงานโครงการ_สีน้ำ อาเซียน
เชิงปริมาณ คน 2 5 100
รวม      100.00
ผลผลิตที่ 6 : ผลการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิชาชีพเกี่ยวกับ Go Eco
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เชิงปริมาณ คน 40 40 100
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับความรู้ด้าน Go Eco เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 80 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
11/02/2559  - 30/09/2559 15/02/2559  - 27/07/2559
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ