โครงการสืบฮีตสานฮอย ประเพณีปอยหลวงวัดข้าวแท่นหลวง
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
จากผลการดำเนินงานในโครงการการสืบฮีตสานฮอย ประเพณีปอยหลวงวัดข้าวแท่นหลวง ในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2559 นักศึกษาได้ประฏิบัติจนบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการตามที่ได้กำหนดไว้ คือ นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจแล้วได้ตระหนักถึงความสำคัญในประเภพีปอยหลวงของคนในท้องถิ่น และทำให้นักศึกษาได้มีความใกล้ชิดและรู้จักการดำเนินชีวิตของคนในสังคม และยังสามารถนำวิธีปฎิบัติไปประยุกต์ใช้กับการทำงานในอนาคตได้ ซึ่งการดำเนินงานนั้นได้มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 71 คน และนักศึกษาได้มีความต้องการให้มีการจัดกิจกรรมนี้ในโอกาสต่อไปเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและส่วนรวมต่อไป
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาได้มีความเข้าใจและตระหนักในกิจกรรมประเพณีปอยหลวง นักศึกษาได้มีความเข้าใจและตระหนักในกิจกรรมประเพณีปอยหลวงที่มีการปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีต
2 เพื่อให้นักศึกษาได้สร้างความใกล้ชิดแก่คนในสังคมและรู้จักการดำเนินชีวิตที่แท้จริง นักศึกษาได้มีการสร้างความใกล้ชิดแก่คนในสังคม รู้จักการดำเนินชีวิต วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นทำให้มีความสนิทสนมกับคนในท้องถิ่นมากขึ้น
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้มีความเข้าใจและตระหนักในกิจกรรมประเพณีปอยหลวง
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ คน 60 71 100
รวม      100.00
ผลผลิตที่ 2 : นักศึกษาได้สร้างความใกล้ชิดแก่คนในสังคมและรู้จักการดำเนินชีวิตที่แท้จริง
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระยะเวลาของการทำกิจกรรมร่วมกันชุมชน เชิงเวลา ชั่วโมง 3 4.5 100
2. ความรู้ความเข้าใจในการดำเนินชีวิตในสังคม เชิงต้นทุน คะแนน 3.5 4.3 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
25/01/2559  - 25/01/2559 25/01/2559  - 25/01/2559
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ