โครงการ Trips & Tricks for Microsoft Office
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
เนื่องจากวันที่ 28 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2559 ณ คณะเศรษฐศสาตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทางสาขาวิชาเศรษฐศสาตร์ระหว่างประเทศ ได้มีการจัดกิจกรรมโครงการ Trips & Tricks for Microsoft Office ซึ่งภายในโครงการมีการจัดอบรมวิธีใช้โปรแกรม Microsoft Office อย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ ในการอบรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ในแต่ละวัน โดยภาคเช้าจะเป็นการอบรมเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Excel ซึ่งการอบรมโปรแกรมดังกล่าวจัดอบรมเกี่ยวกับการใช้สูตรต่างๆและการจัดรูปแบบเอกสารในรูปของ Excel ง่ายต่อการประขุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน และภาคบ่ายเป็นการจัดอบรมโปรแกรม Microsoft Word ซึ่งการอบรมจะเป็นการเน้นการทำรูปแบบเอกสารในกรณีต่างๆ การจัดรูปแบบย่อหน้า และฟังก์ชั่นต่างๆ ในการจัดเอกสาร
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Microsoft Office) ในชีวิตประจำวัน นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศได้เสริมสร้างและพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Microsoft Office) ในชีวิตประจำวัน
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Microsoft Office) ของนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 80 100
2. ระดับความรู้และทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- สรุปแบบประเมิน-เทคโนโลยี-02.pdf
เชิงคุณภาพ ระดับ 4 4.2 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/02/2559  - 31/05/2559 28/04/2559  - 01/05/2559
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ