โครงการ English Day
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
กิจกรรม English day เป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ให้แก่นักศึกษา โดยแบ่งเป็น 3 ระดับตั้งแต่ระดับที่ 1 - 3 เพื่อให้การพัฒนาทักษะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษาที่ 2558 ทางหลักสูตรฯ ได้จัดกิจกรรม English day ในระดับที่ 1 ให้แก่นักศึกษา กิจกรรมจะเป็นการใช้ภาษาอังกฤษในเรื่องใกล้ตัวที่พบเจอในชีวิตประจำวัน เช่น การเปิดหนังที่เป็นภาษาอังกฤษให้นักศึกษาดู โดยไม่มี subtitle ภาษาไทยทีแปล แล้วหลังจากดูหนังนักศึกษาจะต้องตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับหนังเรื่องนั้นๆ เป็นต้น
หลังจากที่นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว นักศึกษาแสดงความคิดเห็นดังนี้ นักศึกษาคิดว่าตนเองมีความกล้าในการสื่อสารภาษาอังกฤษก่อนเข้าโครงการในปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3) แต่หลังจากเข้าร่วมโครงการแล้วนักศึกษามีความกล้าที่จะสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4) นักศึกษาคิดว่าตนเองจะนำความรู้ที่ได้หลังจากเข้าร่วมโครงการไปใช้ในชีวิตประจำวันในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 5) ในส่วนของอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาคิดว่าอาจารย์ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อได้เข้าใจในระดับเข้าใจมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 5) นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนสร้างความสนใจในการอบรมได้ในระดับดีมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 5) ซึ่งนักศึกษาให้ความเห็นว่ากิจกรรมที่ทำในค่ายมีความสนุกสนานและเป็นประโยชน์ระดับดีมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 5) ส่วนระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 5) นอกจากนี้นักศึกษาคิดว่าสถานที่การจัดอบรม รวมถึงห้องจัดอบรมมีความเหมาะสมในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3) โดยภาพรวมแล้วนักศึกษามีความพึงพอใจกับโครงการนี้ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4)
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาทั้งการฟ้ง พูด อ่าน และเขียน นักศึกษาได้มีการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาทั้งการฟ้ง พูด อ่าน และเขียน
2 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีให้กับนักศึกษาในการทำกิจกรรมร่วมกัน นักศึกษาได้ทำกิจกรรมที่เสริมสร้างความสามัคคีในการทำกิจกรรมร่วมกัน
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาทั้งการฟ้ง พูด อ่าน และเขียน
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความรู้และการใช้ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา เชิงคุณภาพ ระดับ 4 4 100
2. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ (64 คน)
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 80 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/02/2559  - 31/05/2559 01/02/2559  - 31/05/2559
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ