โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2559
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » องค์การนักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
การดำเนินโครงการวันเด็กเเห่งชาติ ทางองค์การนักศึกษาได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเเม่โจ้ เเละเทศบาลเมืองเเม่โจ้ ช่วยในการสนับสนุนกิจกรรมเเละช่วยเหลือในการจัดตกเเต่งสถานที่ ได้เป็นอย่างดีมาก
การจัดนิทรรศการขององค์การนักศึกษา สภานักศึกษา เเละสโมสรนักศึกษาได้ทำการจัดนิทรรศการเพื่อเป็นกิจกรรมให้เด็กๆจากบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยเเม่โจ้เข้าร่วมกิจกรรมโดยทางองค์การนักศึกษาได้ กำหนดการผ่านฐานเเต่ละฐานของสโมสรต่างๆ โดยการทำกิจกรรมโดยนำเอาค่านิยม 12 ประการเข้ามาปลูกฝังให้กับผู็เข้าร่วมงานได้รู้เเละเข้าใจ ค่านิยม 12 ประการเเต่ละข้อ
มีปัญหาเเละอุสรรค คือ พื้นที่ในการจัดมีสิ่งกีดขวางทำให้การจัดกิจกรรมบางประเภทไม่ได้รับความเอื้ออำนวย
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้มีความพร้อมตามวัยที่เหมาะสม รู้จักหน้าที่ เป็นคนดี มีคุณธรรม เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เตรียมความพร้อมตามวัยที่เหมาะสม กล้าแสดงออก รู้จักหน้าที่ เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม ในการดำรงชิวีต
2 2. เพื่อประชาสัมพันธ์ แหล่งเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยได้รับความรู้ ในการเข้ากิจกรรมจากการจัดนิทรรศการจากสโมสรคณะ/วิทยาลัย เเละชมรมอิสระที่เข้าร่วมโครงการโดยได้มีการถ่ายทอดความรู้ในด้านที่ถนัดให้กับบุคคลที่เข้าร่วมและสนใจสามารถนำไปพัฒนา ประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตในสังคมได้
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : เด็กมีกิจกรรมที่ส่งเสริมความพร้อมตามวัยที่เหมาะสม รู้จักหน้าที่ เป็นคนดี มีคุณธรรม และได้รู้จักแหล่งเรียนรู้ ภายในมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ค่าใช้จ่ายการจัดโครงการ
เชิงต้นทุน บาท 60000 60000 100
2. จำนวนเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความพร้อมตามวัยที่เหมาะสม รู้จักหน้าที่ เป้นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม
เชิงคุณภาพ คน 200 1500 100
3. ร้อยละจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 90 100
4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 98 100
5. จำนวนสโมสรคณะ/วิทยาลัยเเละชมรมอิสระที่เข้าร่วมโครงการเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เชิงปริมาณ จำนวนสโมสรคณะ/วิทยาลัยเเละชมรมอิสระ 15 18 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/01/2559  - 20/01/2559 01/01/2559  - 20/01/2559
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ