โครงการสัมมนา/แลกเปลี่ยนเรียนรู้สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการประมงฯ
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
- คณะกรรมการองค์กรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ประจำปี 2558 และประจำปี 2559 ซึ่งประกอบด้วย สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ชมรมประมงแม่โจ้ ชมรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแม่โจ้ และชมรม Maejo Modern Ichthyologist Club (MMIC) ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนา/แลกเปลี่ยนเรียนรู้สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการประมงฯ ประจำปี 2559 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2559 ณ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 120 คน โดยมีรายละเอียดของผลการดำเนินงาน ดังนี้
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์ จิตมนัส รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวเปิดโครงการ พร้อมกับให้โอวาท และแนะแนวทางการทำกิจกรรมแก่ผู้นำนักศึกษา
- นายประเสริฐ ประสงค์ผล นักวิชาการประมง ซึ่งรับผิดชอบดูแลงานด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ของคณะฯ ชี้แจง ระเบียบ วิธี ขั้นตอน การทำงานด้านกิจกรรมนักศึกษาแก่ผู้นำนักศึกษา
- ได้มีการบรรยายหัวข้อ “กิจกรรมนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา” โดย นายประเสริฐ
ประสงค์ผล นักวิชาการประมง นายเศรษฐี จำปาดิบ นายกสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการประมงฯ ประจำปี 2559 และนางสาววริศรา จายศ รองนายกสโมสรฯ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของนักศึกษาในปีต่อๆ ไป สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา และการนำหลักการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
- จัดกิจกรรมฝึกการทำ SWOT และวิเคราะห์ SWOT และสรุปผลการวิเคราะห์ SWOT เพื่อให้ผู้นำนักศึกษาของคณะฯ ได้เข้าใจการทำ SWOT และนำผลจากการวิเคราะห์ SWOT มากำหนดกลยุทธ์เพื่อวางแผนในการจัดโครงการกิจกรรมด้านพัฒนานักศึกษาต่อไป
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อสร้างความต่อเนื่องของการทำงานของนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ผู้นำนักศึกษาของคณะฯ ซึ่งประกอบด้วย สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ชมรมประมงแม่โจ้ ชมรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแม่โจ้ และชมรม Maejo Modern Ichthyologist Club (MMIC) ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนา/แลกเปลี่ยนเรียนรู้สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการประมงฯ ประจำปี 2559 ซึ่งได้มีการส่งมอบงานให้กับคณะกรรมการองค์กรชุดใหม่ (2559) เพื่อสร้างความต่อเนื่องของการทำงานของนักศึกษาสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
2 เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ อย่างน้อย 5 ด้าน ผู้นำนักศึกษาของคณะฯ ได้รับฟังการบรรยายหัวข้อ “กิจกรรมนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา” เพื่อให้ผู้นำนักศึกษา ได้มีการนำความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ อย่างน้อย 5 ด้าน
3 เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างภาวะผู้นำให้แก่นักศึกษา สามารถฝึกให้ผู้นำนักศึกษาแสดงออก และระดมความคิดเห็น เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างภาวะผู้นำให้แก่นักศึกษาเพิ่มยิ่งขึ้น
4 เพื่อส่งเสริมและประกอบระบบระเบียนกิจกรรมนักศึกษา ผู้นำนักศึกษาของคณะฯ ที่เข้าร่วมโครงการสัมมนา/แลกเปลี่ยนเรียนรู้สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการประมงฯ ประจำปี 2559 จะได้รับการบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมโครงการลงในระบบระเบียนกิจกรรมนักศึกษา
5 เพื่อสร้างบัณฑิตของคณะให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา เป็นคนดี คนเก่ง และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข สามารถสร้างบัณฑิตของคณะให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา เป็นคนดี คนเก่ง และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ผ่านทางโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ทางคณะฯได้มีการวางแผน และดำเนินการ
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : บัณฑิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดี เก่ง และมีความสุข
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความรู้ที่ได้รับหลังจากเข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ คะแนน 3.51 4.18 100
2. ระดับความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ
เชิงคุณภาพ คะแนน 3.51 4.15 100
3. บรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการ
เชิงคุณภาพ ระดับ 5 5 100
4. จำนวนครั้งที่ในการจัดโครงการ
เชิงปริมาณ ครั้ง 1 1 100
5. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ (จากจำนวน 50 คน)
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 240 100
6. ร้อยละของโครงการเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 100 100 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/03/2559  - 30/06/2559 16/07/2559  - 16/07/2559
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ