โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านบริการการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา กับนักศึกษา ได้มีโอกาสพบปะ ปรึกษาหารือ ในเรื่องต่าง ที่เป็นข้อสงสัยของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษา ได้รับการชี้แนะ แนะแนวทางให้ถูกต้องจากบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในงานด้านต่างๆ โดยการกำหนดหัวข้อในการพบปะให้ตรงกับนักศึกษาแต่ละชั้นปี ได้แก่

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตร 4 ปี ในวันที่ 5 มกราคม และวันที่ 21 มิถุนายน 2559 พูดคุยและซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้
-การปรับตัวในรั้วมหาวิทยาลัย โดย ผศ.ดร.ชนกันต์ จิตมนัส รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
-การวางแผนการเรียน การลงทะเบียนและการคำนวณผลการเรียน โดย นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์ นักวิชาการศึกษา
-กิจกรรมนักศึกษา/กิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยนายประเสริฐ ประสงค์ผล นักวิชาการประมง (ดูแลด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา)

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตร 4 ปี ในวันที่ 23 มีนาคม 2559 พูดคุยและซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้
-การปรับตัวในรั้วมหาวิทยาลัย โดย อ.ดร.จอมสุดา ดวงวงษา รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ
-การวางแผนการเรียน โดย ผศ.ดร.ชนกันต์ จิตมนัส รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
-การลงทะเบียนและการคำนวณผลการเรียน และทุนการศึกษา โดย นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์ นักวิชาการศึกษา
-กิจกรรมนักศึกษา โดยนายประเสริฐ ประสงค์ผล นักวิชาการประมง (ดูแลด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา)

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน (2 ปี ) ในวันที่ 13 มกราคม 2559 พูดคุยและซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้
-การปรับตัวในรั้วมหาวิทยาลัย โดย ผศ.ดร.ชนกันต์ จิตมนัส รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
-การวางแผนการเรียน การลงทะเบียนและการคำนวณผลการเรียน โดย นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์ นักวิชาการศึกษา
-กิจกรรมนักศึกษา/กิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยนายประเสริฐ ประสงค์ผล นักวิชาการประมง (ดูแลด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา)
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาได้รับการชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสม จากผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร นักศึกษาได้รับการชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสม จากผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานักศึกษา ซึ่งได้มีการถ่ายทอด และแนะนำด้านต่างๆ ได้แก่ การปรับตัวในรั้วมหาวิทยาลัย การวางแผนการเรียน การลงทะเบียนและการคำนวณผลการเรียน กิจกรรมส่งเริมหลักสูตร
2 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาภายในคณะ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาภายในคณะ ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพราะได้มีการพบปะ แลกเปลี่ยนและไขข้อข้องใจในด้านต่างๆ
3 เพื่อส่งเสริมและประกอบระบบระเบียนกิจกรรมนักศึกษา ได้มีบันทึกข้อมูลของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการลงในระบบระเบียนกิจกรรมนักศึกษา
4 เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ อย่างน้อย 5 ด้าน นักศึกษาได้นำความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการวางแผนการเรียน และการจัดกิจกรรมของนักศึกษา
5 เพื่อสร้างบัณฑิตของคณะให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา เป็นคนดี คนเก่ง และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข บัณฑิตของคณะมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา เป็นคนดี คนเก่ง และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : บัณฑิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดี เก่ง และมีความสุข
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของโครงการเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 100 100 100
2. ระดับการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์
เชิงคุณภาพ คะแนน 3.51 4.07 100
3. จำนวนครั้งในการจัดโครงการ
เชิงปริมาณ ครั้ง 4 4 100
4. ระดับความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ
เชิงคุณภาพ คะแนน 3.51 4.17 100
5. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ (จากจำนวน 500 คน)
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 82 100
6. บรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการ
เชิงคุณภาพ ระดับ 5 5 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
17/12/2558  - 31/08/2559 05/01/2559  - 21/06/2559
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ