โครงการ Maejo Professional Fisheries
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
โครงการ Maejo Professional Fisheries จัดขึ้นวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2559
รูปแบบของการจัดงาน Maejo Professional Fisheries ประกอบด้วย :-
- การแสดงผลงานวิชาการ งานวิจัย ภาคโปสเตอร์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ได้รับมอบหมายจากการเรียนในรายวิชานิเวศวิทยาแหล่งน้ำ
- การแสดงผลงานวิชาการ งานวิจัย ภาคโปสเตอร์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ทางด้านการประมงโดยการปฏิบัติ และเรียนรู้จริง มอบหมายงานให้นักศึกษาในรายวิชาดำเนินการสำรวจปัญหาในชุมชุม พร้อมทั้งหาวิธีแก้ปัญหา จากนั้นนำรายงานผลการดำเนินงานมาเผยแพร่โดยการจัดทำเป็นโปสเตอร์ทางวิชาการ ทำให้นักศึกษาของคณะฯ มีความเชี่ยวชาญจากากรฝึกปฏิบัติจริงในพื้นที่จริง
2 เพื่อพัฒนาความรู้พื้นฐานด้านการประมงและมีความสามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม นักศึกษาของคณะได้นำความรู้ด้านการประมงไปบริการแก่ชุมชน ซึ่งได้นำความรู้จากการเรียนรายวิชาหลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบูรณาการร่วมกันกับการบริการวิชาการ
3 เพื่อส่งเสริมและประกอบระบบระเบียนกิจกรรมนักศึกษา ได้มีการบันทึกข้อมูลนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการลงในระบบระเบียนกิจกรรมนักศึกษา
4 เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ อย่างน้อย 5 ด้าน นักศึกษาได้นำหลักการทำงาน แบบ PDCA มาใช้ในการดำเนินกิจกรรม
5 เพื่อสร้างบัณฑิตของคณะให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา เป็นคนดี คนเก่ง และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข จากการให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติจริงในพื้นที่จริง ทำให้สามารถสร้างบัณฑิตของคณะให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เพื่อให้เป็นคนดี เป็นคนเก่ง และสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : บัณฑิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดี เก่ง และมีความสุข
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ประเภทผลงานวิชาการที่ประกวด
เชิงปริมาณ ประเภท 4 0 0.00
2. ระดับความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ
เชิงคุณภาพ คะแนน 3.51 4.5 100
3. ประโยชน์ที่ได้รับหลังจากการเข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ คะแนน 3.51 4.42 100
4. ร้อยละของโครงการเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 100 100 100
5. บรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการ
เชิงคุณภาพ ระดับ 5 5 100
รวม      80.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 80.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
04/01/2559  - 30/09/2559 26/02/2559  - 06/03/2559
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ