โครงการสหกิจศึกษา ศศ 497 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ประจำปีการศึกษา 2558 (กิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2558)
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
นักศึกษาเข้าร่วมฟังการบรรยายในช่วงเช้าเป็นนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ชั้นปีที่ 1 รับฟังการบรรยายเรื่อง "การสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่นักศึกษาสหกิจศึกษา" วิทยากรจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และช่วงบ่ายเป็นนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ชั้นปีที่ 2 รับฟังการบรรยายเรื่อง "ภาวะผู้นำ" วิทยากรจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่ริม นักศึกษาเข้าร่วมตรงเวลาและได้รับความรู้ตามที่ตั้งไว้ ผลการประเมินกิจกรรมได้ระดับดี พร้อมทั้งนักศึกษามีข้อเสนอแนะให้จัดทุกปี
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่อบรมสำหรับการเตรียมปฏิบัติสหกิจศึกษา นักศึกษาเข้าร่วมฟังการบรรยายในช่วงเช้าเป็นนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ชั้นปีที่ 1 รับฟังการบรรยายเรื่อง "การสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่นักศึกษาสหกิจศึกษา" ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา และการเตรียมตัวก่อนการฝึกสหกิจศึกษา และช่วงบ่ายเป็นนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ชั้นปีที่ 2 รับฟังการบรรยายเรื่อง "ภาวะผู้นำ" นักศึกษาได้รับความรู้ในเรื่องทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติตัว ปัจจัยสำคัญ และองค์ประกอบที่ทำให้มีภาวะผู้นำ
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่อบรมสำหรับการเตรียมปฏิบัติสหกิจศึกษา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความรู้ความเข้าใจที่นักศึกษาได้รับจากการอบรมเตรียมความพร้อม เรื่อง ภาวะผู้นำ
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- ผลการประเมินเตรียมสหกิจปี2
เชิงคุณภาพ ค่าเฉลี่ย 3.51 3.98 100
2. ระดับความรู้ความเข้าใจที่นักศึกษาได้รับจากการอบรมเตรียมความพร้อม เรื่อง การสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่นักศึกษาสหกิจศึกษา
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- ผลประเมินเตรียมสหกิจปี1
เชิงคุณภาพ ค่าเฉลี่ย 3.51 4 100
3. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมายที่กำหนด (202 คน) เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 90.1 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
10/02/2559  - 10/02/2559 10/02/2559  - 10/02/2559
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ