โครงการสหกิจศึกษา ศศ 497 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ประจำปีการศึกษา 2558 (กิจกรรมสัมมนาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2558)
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
การจัดสัมมนาสหกิจศึกษาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้นำเสนอผลปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยการนำเสนอผลการปฏิบัติงานวิชาสหกิจศึกษาในวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ห้อง EC301 อาคารยรรยงสิทธิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีนักศึกษาที่นำเสนอผลการปฎิบัติสหกิจทั้งสิ้น 8 คน จาก 8 สถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ธกส.สาขาแม่ขะจาน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ 9 จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรเมืองลำพูน จำกัด สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส เชียงใหม่ จำกัด สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหนองสามัคคี จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่ จำกัด สหกรณ์การเกษตรสันทราย จำกัด และสหกรณ์การเกษตรสารภี จำกัด นักศึกษาทั้งหมดได้นำเสนอและอาจารย์ได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมในการทำรูปเล่ม เพื่อปรับปรุงและทำรูปเล่มส่งในขั้นตอนต่อไป


ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาปฎิบัติสหกิจได้นำเสนอผลการปฎิบัติสหกิจ นักศึกษาได้นำเสนอผลการปฎิบัติสหกิจทั้งสิ้น 8 คน จาก 8 สถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ธกส.สาขาแม่ขะจาน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ 9 จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรเมืองลำพูน จำกัด สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส เชียงใหม่ จำกัด สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหนองสามัคคี จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่ จำกัด สหกรณ์การเกษตรสันทราย จำกัด และสหกรณ์การเกษตรสารภี จำกัด
2 เพื่อให้อาจารย์ในหลักสูตรได้ทราบผลการปฎิบัติสหกิจ อาจารย์ในหลักสูตรได้รับฟังการนำเสนอของนักศึกษาและได้ทราบถึงผลการปฎิบัติสหกิจของนักศึกษาทั้ง 8 คนจาก 8 สถานประกอบการ ได้แก่ ธกส.สาขาแม่ขะจาน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ 9 จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรเมืองลำพูน จำกัด สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส เชียงใหม่ จำกัด สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหนองสามัคคี จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่ จำกัด สหกรณ์การเกษตรสันทราย จำกัด และสหกรณ์การเกษตรสารภี จำกัด
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : มีการจัดสัมมนาผลการปฎิบัติสหกิจ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมสัมมนา
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- รายชื่อสัมมนาสหกิจ1-58
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 92.31 100
2. ความพึงพอใจต่อการจัดสัมมนา
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- ผลการประเมินสัมมนาสหกิจ1/58
เชิงปริมาณ ระดับ 3.51 4.38 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
21/12/2558  - 21/12/2558 21/12/2558  - 21/12/2558
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ