โครงการกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 42
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » องค์การนักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาแต่ละคณะเเละวิทยาลัยได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสากล ยังไม่มีข้อมูล
2 เพื่อให้นักศึกษาแต่ละคณะและวิทยาลัยได้เข้าร่วมแสดงความสามารถในการแข่งขันทักษะด้านการกีฬา ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสากล และการแข่งขันทักษะกระบวนการเรียนรู้และเป็นการบูรณาการการเรียนรู้การทำงานร่วมกันภายในหมู่คณะและเชื่อมต่อวามสัมพันธ์อันนี้ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนสโมสร/วิทยาลัยที่เข้าร่วมแสดงความสามารถในการแข่งขันทักษะด้านการกีฬา
เชิงปริมาณ หน่วยงาน 10 0.00
2. จำนวนชนิดกีฬาที่ทำการแข่งขัน
เชิงคุณภาพ ชนิด 8 0.00
3. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.41 0.00
4. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
28/12/2558  - 12/02/2559 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ