ปลูกวันแม่ 2559
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1.เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีการปลูกข้าว ยังไม่มีข้อมูล
2 2.เพื่อปลูกฝังอัตลักษณ์ มหาวิทยาลัยให้แก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ยังไม่มีข้อมูล
3 3.เพื่อสร้างความสามัคคีระหว่าง นักศึกษา คณะ และหน่วยงานภายนอก ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : กลุ่มเป้าหมายได้ปลูกข้าว และช่วยอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีการปลูกข้าว
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 1700 0.00
2. ้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม ประเพณีการปลูกข้าว
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
25/07/2559  - 17/08/2559 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ