โครงการพี่สอนน้อง พวกพ้อง ชาวพลังงานทดแทน ประจำปีการศึกษา 2558
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
จากการจัดโครงการพี่สอนน้องพวกพ้อง ชาวพลังงานทดแทน ประจำปี 2558 จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 1 พฤศจิกายน-31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ อาคารเรียนรวมตึก 70 ปี ห้อง 301 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในครั้งนี้ทำให้นักศึกษาได้แสดงจิตอาสาในการให้ความรู้แก่รุ่นน้อง ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคในการดำเนินงานพวกเราทุกคนก็ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคเหล่านั้น และพร้อมร่วมแรงร่วมใจกันจนสามารถจัดโครงการนี้ขึ้นได้สำเร็จลุล่วงมาด้วยดี
โดยสรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้
1.เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้รับการเสริมทักษะในรายวิชา ฟิสิกส์ แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์
2.เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 ได้แสดงออกถึงการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ ในการถ่ายทอดความรู้สู่รุ่นน้อง

5.1 เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้รับการเสริมทักษะในรายวิชา ฟิสิกส์ แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์
จากการดำเนินกิจกรรมพบว่านักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทนชั้นปีที่ 1 มีความรู้และความเข้าใจในรายวิชาในรายวิชา ฟิสิกส์ แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์ เพิ่มมากขึ้น

5.2 เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 ได้แสดงออกถึงการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ ในการถ่ายทอดความรู้สู่รุ่นน้อง
จากการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้พบว่านักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทนชั้นปีที่ 2-3 ได้มีการแสดงออกถึงการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ ในการถ่ายทอดความรู้สู่รุ่นน้องทำให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ และก่อให้เกิดการฝึกกระบวนการเรียนรู้ในด้านวิชาการด้วย

ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้รับการเสริมทักษะในรายวิชาฟิสิกส์ แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้รับการเสริมทักษะในรายวิชาฟิสิกส์ แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์
2 เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 ได้ถ่ายทอดความรู้สู่รุ่นน้อง นักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 ได้ถ่ายทอดความรู้สู่รุ่นน้อง
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีความรู้ความเข้าใจ ในรายวิชา ฟิสิกส์ แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์ อีกทั้งนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 ได้แสดงออกถึงการเป็นผู้นำด้านวิชาการ ในการถ่ายทอดความรู้สู่รุ่นน้อง
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 80 100
2. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีทักษะด้านวิทยาศาสตร์ในรายวิชาฟิสิกส์ แคลคูลัส
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- ผลประเมิน.pdf
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 100 100
3. ร้อยละระยะเวลาดำเนินโครงการอยู่ในช่วงเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 80 100 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
23/11/2558  - 31/12/2558 01/11/2558  - 31/12/2558
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ