โครงการปรับตัวเตรียมใจ ฝึกอย่างไรให้ได้งาน
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
งานจัดหางาน กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้จัดโครงการ “ปรับตัวเตรียมใจ ฝึกอย่างไรให้ได้งาน โดยมีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 390 คน ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ พร้อมทั้งนักศึกษาได้รับความรู้การเขียนประวัติย่อ (resume)และนักศึกษาได้รับความรู้ เทคนิควิธีการเตรียมตัวก่อนไปสมัครงานได้รับรู้การเตรียมความพร้อมและพัฒนาตนเองเข้าสู่โลกแห่งทำงานได้
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้การเขียนประวัติย่อ (resume) นักศึกษาได้รับความรู้การเขียนประวัติย่อ (resume)
2 2. เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ เทคนิควิธีการเตรียมตัวก่อนไปสมัครงาน นักศึกษาได้รับความรู้ เทคนิควิธีการเตรียมตัวก่อนไปสมัครงาน
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ก่อนการเตรียมตัวไปสมัครงาน
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ความรู้ความเข้าใจการเขียนประวัติย่อ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 86.4 100
2. ความรู้ ความเข้าใจเทคนิคและวิธีการเตรียมตัวก่อนไปสมัครงาน
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 93 100
3. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 89.2 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
25/01/2559  - 30/09/2559 25/01/2559  - 30/09/2559
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ