โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ MJU
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานจัดหางานได้จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ mju ขึ้นดังกล่าวเป็นโครงการหนึ่งที่เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาทุกชั้นปีได้มีความมั่นใจตนเองด้านการแต่งกาย การแต่งหน้า การพูดและการสื่อสาร การเขียนประวัติส่วนตัว และมารยาทในสังคมต่างๆ อันเป็นประโยชน์ให้สามารถใช้ในชีวิตประจำวันและในการทำงาน สร้างภาพลักษณ์ให้แก่มหาวิทยาลัย รวมถึงจะสามารถทำให้สังคมมีทัศนคติใหม่ ๆ กับนักศึกษาสาขาต่าง ๆ เกิดความประทับใจจนประสบความสำเร็จในชีวิต โดยมี หัวข้อ การสื่อสารและการพูดเพื่อนำเสนอผลงาน "พูดนั้นสำคัญไฉน" การเตรียมความพร้อมศักยภาพนักศึกษาสู่สังคม บุคลิกภาพนั้นสำคัญไฉน เตรียมพร้อมลูกแม่โจ้..สู่อาเซียน และประสิทธิภาพในการทำงานด้วยพลังงานตนเอง โดยมีการบรรยาย การฝึกปฎิบัติ และการจำลองสถานการณ์ให้กับนักศึกษา ได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ ชั้น 4 ศูนยืกิจการนักศึกษาแม่โจ้
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1 . เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ เทคนิคและวิธีการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง นักศึกษาได้รับความรู้ เทคนิคและวิธีการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง
2 2 . เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี ตลอดจนเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางสังคม นักศึกษามีการเตรียมความพร้อมเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี ตลอดจนเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางสังคม
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและนำความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองได้
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 85.33 100
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 85.55 100
3. ความรู้ ความเข้าใจเทคนิคและวิธีการพัฒนาบุคลิกภาพ เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 86.95 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
29/07/2559  - 30/09/2559 29/07/2559  - 30/09/2559
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ