โครงการถนนสายวัฒนธรรมสร้างเสริมชีวิตนักศึกษา
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อส่งเสริมการแสดงออกทางด้านดนตรีและศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ นักศึกษาให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงดนตรีเป็นจำนวนมาก
2 2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความกล้าแสดงออกในการแสดงผลงานของตนเอง นักศึกษาให้ความสนใจและเข้าร่วมการประกวดแข็งขันวงดนตรีจำนวนมาก
3 3. เพื่อเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านการประดิษใบตอง การประดิษโคมไฟเป็นต้น
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ถนนสายวัฒนธรรมสร้างเสริมชีวิตนักศึกษา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนนักศึกษาที่มีความกล้าแสดงออกทางด้านดนตรี ศิลปวัฒนธรรมและการแสดงผลงาน
เชิงคุณภาพ ทีม 10 10 100
2. งบประมาณในการจัดโครงการ
เชิงต้นทุน บาท 38000 38000 100
3. โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา วัน 1 1 100
4. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 1000 1000 100
5. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการรับชมการแสดงผลงาน
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 80 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/01/2558  - 30/09/2559 01/01/2558  - 30/09/2559
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ